literární druhy

                                            Poezie

 Poezie- básnictví: je psaná převážně veršem, řečí rytmicky a melodicky organizovanou, skládá se
                    -stopa
                    -verš
                    -sloka (strofa)
 - versologie - nauka o verši
 - verš - jeden řádek básně - metrický (rytmický)
 - metrum - ideální schéma verše
 - metrika - zabývá se systémem možných témat
 - rytmus - záměrné opakování určitých zvukových prvků n textu
 - stopy - jsou menší úseky ve verši, tvořené 2-3 slabikami, které se opakují v řadě veršů
 - těžká doba -(teze) je část stopy která nese metrický důraz, začíná vodorovnou čarou -
 - lehká doba - (areze)metricky nedůrazná část stopyznačí se obločkem U
 - prozódie - nauka o využití zvukových prvků ve verši 
                 systémy prozódie - slabický = střídání pravidelného počtu slabik ve verších
                                  - tónický = rytmické opakování přízvuku
                                  - sylabotónický = verše mají pravidelný početr slabik a
                                                    slovních přízvuků
                                                  - trochej - (teze, arze) 1 slabika přízvučná,
                                                              2 slabika nepřízvučná, schéma U
                                                  - jamb - (teze, arze) 1 slabika přízvučná,
                                                            2 slabika nepřízvučná, schéma U
                                                  - daktyl - (teze, arze, arze)1 slabika
                                                              přízvučná, 2 a 3 slabika
                                                              nepřízvučná, schéma UU
                                  - časoměrný = je založen na kvantitě, střídání slabik dlohých
                                                a krátkých (teze, arze)
 - volný verš - často ruší interpunkci, nejedná se o verš rýmovaný, pauzy důrazy.
 - rým - zvuková shoda slov na konci veršů
            druhy rýmů  - sdružený = aabb
                        - střídavý = abab
                        - obkročný = abba
                        - postupný = abcabc
                        - tirádový = aaaa
            rýmy dále dělíme - štěpný =rýmuje se kmenová část 
                             - planý = rýmují se odvozovací přípony
                             - homonymní = dvě slova stejně znějící s různým významem
                             - rýmové echo = jedeno slovo obsžené v druhém (sklo-zalesklo)
 - eufonie - libozvuk
 - kokofonie - nelibozvuk
 - strofa - (sloka) - spojování veršů do menších celků
             - strofa sapfická = má čtyři nerýmované verše, první tři jedenáctislabičné 
                                 podlední pětislabičný
             - tercína = tři desetislabičné verše 
             - ritornel = je ojedinělá tercína,první verš je poloviční
             - stance = osmiveršová strofa
             - siciliána = podobná stanci ,všechny verše se rýmují střídavě
             - oněginská = čtrnáctiveršá sloka tvořená čtyřveršími
             - hexameter = časoměrný verš o šesti daktylských stopách
             - oktosylab = osmyslabičný rýmovaný verš trochejského nebo jambského spádu
             - dekasylab = desetislabičný nerýmovaný verš- trochejský
             - blankvers = desetislabyčný nerýmovaný verš- jambský
             - alexandrín = dvanáctislabičný rýmovaný na jambu založený po 6. slabice pauza


                                       PRÓZA

 Řeč stále postupující nezaložená na verších. sestává se ze slov, vět, odstavců z nich se skládá
 kapitola, díl kniha, cyklus.

                                      LITERÁRNÍ DRUHY

Rozlišujeme tři základní literární druhy - epika
                                         - lyrika
                                         - drama

 EPIKA- událost je ztvárněna vypravováním, má dvě formy - ichforma (já vyprávím)
                                                        - er forma (vyprvěč)
                nejčastější dnešní formou je próza. 
               - epos - rozsáhlá veršovaná skladba, vypráví události (epos o gilgamešovi)
               - epopej - tvořena několika eposy, které jsou propojeny postavami
               - román - prozaický žánr, zachycuje různá společenská prostzředí a osudy v dlouhém
                         časovém úseku
               - legenda - podává zprávu o životě světce
               - kronika - události zachycované v chronologickékm sledu
               - povídka - jednoduchý děj s několika postavami,
               - romaneto - varianta novely. na začátku je záhada která se poté racionálně 
                             rozplétá
               - pohádka - smyšlené vyprávění s potavým dějem
               - pověst - je vázána k určité osobě ,jen z časti pravdivá
               - báje - děj ve kterém zvířata jednají jako lidi
               - bajka - zvířata jednají jako lidé , v závěru je ponaučení
               - anekdota - drobná epika, končí komickoui příhodou- pointou


 LYRIKA - vyjadřuje city , pocity , nálady, často monologická promluva, delení lyriky
               - píseň - básnická skladba určená ke zpěvu
               - elegie - žalozpěv- báseň smutného charakteru
               - žalm - hymnický zpěv, obsažený v bibli
               - óda - oslavná báseň velebící boha
               - hymnus - chvalozpěv- je patetická báseň menšího rozsahu
               - dithyramb - je oslavná báseň , vyjadřuje bezprostřední radost
               - epitaf - je náhrobní nápis
               - epigram - krátká satirická báseň zakončená pointou
               - pásmo - moderní poezie, využívá mnohovýznamovosti
               - sonet - znělka- lyrická poezie
               - rispet - zkrácená obdoba sonetu
               - italská balada - milostná báseň o 14.ti verších a čtyř vešová stzrofa
               - francouzská balada - skládá se ze tří sedmi až dvanáctiveršových strof a 
                                      závěrečné poslání
               - gazel - báseň o jediném rýmu, libovolně dlouhá
               - tencóna - písňový žánr středověku
               - madrigal - báseň o dvou až dvanácti verších , libovolné téma
               - sestina - šeststiveršových strof a závěrečné trojverší
               - rondel - tři sloky dva rými, první dva verše se třikrát opakují
               - ritornel nejkratší románská veršovaná skladba, tři verše s rýmem aba.


    
LYRICKOEPICKÉ ŽÁNRY - stojí na rozhraní mezi lyrikou a epikou
               - balada - marný zápas člověka s přírodou, pochmurný děj,  rychlý spád směřovaný
                          do konfliktu
               - romance - milostná nebo romantická skladba, se šťastným zakončením
               - moderní epos - vystupují subjektivně reflexivni prvky zatlačují jádro básně
               - básnická povídka - veršovaná událost ze života jednotlivce
               


 DRAMA - je tvořeno jen jazykovými promluvami postav a scénickými a režijními poznámkami
               - tragedie - truchlohra - hra s vážným obsahem ,hrdina často umírá skládá se z
                          - expozice - úvodní část , seznámení s dějem a prostředím
                          - kolize - rozvíjení zápletky, zauzlení děje
                          - krize - vrcholný okamžik konfliktu
                          - peripetie - konflikt se vystupňoval
                          - katastrofa - závěrečná část, dochází k tragickému konci
               - komedie - napodobuje skutečnost v karikované podobě, tak aby vinikla její
                            směšnost
               - tragikomedie - prolínání tragična s komičnem
               - fraška - lidová hra, komedie s jednoduchým dějem
               - činohra - hrdinové jsou obyčejní lidé , mívá vážný děj i konflikt,
               - opera - spojuje dramatický text s hudbou
               - opereta - hudba s mluveným slovem
               - revue - uvolněné drama, hedebni taneční nebo písňové výstupy
               - muzikál - navazuje na operetu, složky- mluvené, zpěvní taneční, hudební,. 
               - melodram - koncertni nebo scénický útvar, přednes básně nebo činohry s hudebním
                            doprovodem 


                                     JAZYKOVÉ PROSTŘEDKY 

 - tropika - zabývá se tropy
 - tropy - přenášení významu slov
 - metafora - přenesení významu na základě podobnosti
 - personifikace - neživá věc se chová jako člověk
 - animizace - přisuzování vlastností zvířat neživým věcem
 - synestezie - záměna různých smyslů při pojmenování určitého jevu
 - katachreze - použití slova v neobvyklém  a nenáležitém významu
 - zvuková metafora - zvukomalba,- opakování hlásky
 - epiteton - básnický přívlastek
 - oxymóron - spojení dvou jevů které se vzájemně vylučují
 - přirovnání - je založen na stejném obrazném pricipu jako metafora ,dlouží ke zvýšení
                názornosti
 - metonymie - obrazné pojmenování na základě přeneseného významu
 - synekdocha - vystižení určitého jevu pomocí typických znaků
 - hyperbola - užití nadsazeného až nereálného pojmenování
 - litotes - využívá opačný postup než hyperbola
 - eufemismus - zjemnění - zeslabení intenzity pojmenování,
 - ironie - její vystupňovaná podoba je sarkazmus.posměšně vtipné vyjádření
 - figury - souslový založená na opakování slov
 - aliterace- opakování začátečních hlásek
 - hlásková instrumentace verše - zvukosled, organizované opakování hlásek dělí se na 
                                            -onomatopoie - záměrné opakování hlásek
                                            - paronomázie - hromadění celých počátečních morfémů 
                                            - figura etimologica - částečná shoda počátku slov 
                                                                  (pokropený - kropič)
 - anafora - opakování alov na začátku dvou posobě jdoucích veršů
 - epifora - opakování slov na konci veršů
 - epizeuxis - prosté opakování dvou slov nebo souslový za sebou
 - epanastrofa - opakování stejných slov na konci jednoho a na začátku druhého verše
 - gramatický paralelismus - opakování gramatických konstrukcí
 - antiteze - opakování struktur, které jsou z významového hlediska protikladné
 - pleonasmus - vyjádření zkutečnosti která je již zřejmá
 - tautologie - pojmenování téže skutečnosti dvěma různými způsoby
 - amplifikace - vyjádření téže skutečnosti z různých hledisek
 - gradace - pojmenování řazena podle intenzity, následující význam označuje vždy větší kvantitu
 - antiklimax - opak gradace- 
 - polysyndeton - využití spojek v nadbytečné míře
 - asyndeton - vynechání spojek tam kde je čekáme
 - hendyadis - pojmenování skutečnosti místo podřadným spojením ,souřadným.
 - zeugma - sloveso má několik předmětů
 - elipsa - vynechání určité části výpovedi
 - apoziopeze - nedokončená výpověď
 - osmastatněný větný člen - konstrukce sloužící ke zvýraznění určité části výpovědi
 - anakolut - vybočení z větné vazby
 - řečnická otázka - slouží k aktualizaci výpovědi
 - řečnická odpověď - následuje po řečnické otázce , přináší překvapivou odpověď
 - apostrofa - řečnické oslovení neživého objektu nebo nepřítomné osby
 - řeč - udává základní slohové laděni celému dílu
 - řeč postav - má podobu dialogu ,monologu nebo vnitřního monologu
 - dialog - promluvy dvou nebo více postav
 - monolog - promluva jedné osoby
 - vnitřní monolog - monologická promluva nepronesená, zachycuje myšlenky a stav 
 - řeč přímá - doslovná reprodukce promluvy určité postavy
 - nevlastní přímá řeč - obdobná řeči přímé, ale není oddělena uvozovkami, promluva postavy
                         reprodukovaná vyprvěčem
 - řeč polopřímá - reprodukce promluv jednotlivých postav, využívá třetí osoby je to řeč autora
 - nepřímá řeč - nepřímo sdělený projev určité postavy

    
 


stáhnout učivo

související odkazy k tématu

Sem můžete vložit vaše odkazy související s tématemPřidat svůj odkaz


*Přehled odkazů

Komentáře
Přidat komentář

*kontrolní kód

Pole označená * jsou povinná


přehled komentářů