BIOLOGIE

písemka listopad- prosinec

Pololetní písemka- vybrat organismus a aplikovat na něj DARWINOWU TEORII (vypracovat jako reklamu -obrázek a k němu šipky)            

VZNIK A EVOLUCE DRUHŮ

Na zemi dnes žije přibližně 2 miliony druhů organismů. Dělení organismů a)
PROKARIOTNÍ
-bakterie a sinice b)
EUKARYOTNÍ
-rostliny, živočichové, houby Uákladem všecdh je BUŇKA.Buňky všech organismů mají podobné chemické složení,strukturu a procesy(metabolismus, reprodukce, dědičnost). Všechny dnešní organismy se vyvinuly ze společných předků =>PRIMITIVNÍCH ŽIVÝCH AEBIONTŮ.

HISTORIE VÝVOJOVÝCH TEORIÍ

a) V 18 stol. převládá představa náboženská-VŠE STVOŘIL BŮH b)

KAREL LINNÉ

- byl přesvědčen, že všechny druhy , byly stvořeny a dále se nemění. byl zastáncem KREAČNÍ HYPOTÉZY(CREO- tvořit) na svou dobu vytvořil dobrý systém rostlin. c)

GEORGES CUVIER

{kuvyé}- vytvořil teorii katastrof- KATAKLYSMAT => všechny organismy byly stvořeny bohem v určitém geologickém období, přírodní katastr. byly zničeny(paleontolo. nálezy). Bůh po katastrofě stvořil organismy jiné, které se neměnily až do další katastrofy. poslední proběhla před 6000 lety => vznik člověka (celkem bylo 7 proměn)v této době paleontologické nálezy nebyly časté .
POČÁTKY VÝVOJOVÝCH TEORIÍ
Odmítají neměnnost organismů a zastávájí jejich postupný vývoj od nejjednoduších po složitější v průběhu dlouhých geologických epoch.

JEAN BABTISTE LAMAICK

(začátek 19 stol.) -vytvořil první neucelenější vývojovou teorii -snažil se vysvětlit vývoj i (ne zcela správně) příčiny tohoto vývoje. Organismy se pod vlivem vnějších podmínek mění cestou přímého působení. Změny tvaru získané v průběhu života jedince se podle něho mění

CHARLES DARWIN

-svou teorii vypracovával 20 let -poznal flóru i faunu Jižní Ameriky ,Austrálie,Galapág, Nového Zélandu aj.Loď BEAGLE {bígl} -výsledkem je dílo- VZNIK DRUHŮ PŘÍRODNÍM VÝBĚREM PROMĚNLIVOST ROSTLIN PŘI DOMESTIKACI O PŮVODU ČLOVĚKA A POHLAV. VÝBĚRU

DARWINOVA TEORIE

A)
přírodní výběr
Vkaždé generaci se rodí více jedinců ,než se může v přírodě uživit.Vedou mezi sebou boj o život. Např. u -jednobuňečné organismy- se každá buňka za 1hod. rozdělí na dva jedince => za 24 hodin na 16 mil. jedinců => za tři dny by byl pokryt celý povrch země. -ryba, jedna jikernačka klade několik set tisíc jiker (u jesetera je to miliony) -rostlina, za jeden rok dává i miliony semen . Během několika generací by hmotnost všech jedinců , každého z těchto druhů bala větší než hmotnost Země.

Většina potomstva hyne

.Příčiny - nedostatek potravin -přirození nepřátelé -nepříznivé vlivy prostředí (mráz, sucho) -nemoci... -střetnutí dvou šelem u kořisti v období hladu -konkurence dvou rostli na jednom stanovišti (jedna hyne) Např. nastanou-li v zemi mrazy, může i většina jedinců určitého druhu vyhynout.Přežijí pouze rostliny, které měly větší odolnost vůči mrazu. Např ochranné zabarvení (motýly, ptáci, ryby, hlodavci) ochranné tvary (pakobylka- připomíná suchou větev...) Změna barvy srsti při střídání ročního období, mimikry=> napodobení tvaru nebo barvy bojových nebo nepoživatelných druhů.Druhy neškodnými. např. některé mouchy vypadají jako vosy. V tomto boji o život mají největší výhled na zachování života jedinci nejzdatnější , kteří mají určité přizpůsobení (morfolog, fyziolog...) Příroda jako by si vybírala nejlepší jedince daného druhu a ti přežívají, hůře přizpůsobivý hynou. DARWIN předpokládal , že výhodná přízpůsobení získáná během života jsou dědičná. Kdyby poměry na Zemi byly stálé, došlo by k optimálnímu rozvoji orgánů a vývoj by se zastavil. Na Zemi probíhají neustálé změny, a tak se přírodní výběr nemůže dopracovat konstantního optima. Obraz druhu se mění postupným přizpůsobením probíhajícím po řadu generací. Takto ze starého druhu vzniká odrůda a působí-li takové podmínky nadále, pak se odrůda může stát novým druhem. (Vývoj druhu představuje postupnou změnu v dědičném základu určité části populace, která se liší od populace původní.

PODSTATA EVOLUCE-

a) vznik variant b) postupné zesilování variant přírodním výběrem B)
POHLAVNÍ VÝBĚR
Hraje úlohu v evoluci, je bojem příslušníků samčího pohlaví o zachování co největšího množství potomstva. Např. boj o samici- přežije ten nejsilnější, získává samici. Takoví jedinec také zanechává více potomstva a jestliže je zdatnost geneticky kódována, tak se zlepšuje i genotyp druhu.O množství potomstva rozhodují vlastnosti jedince, které jsou výhodné z hlediska rozmnožovacího procesu. Např. Barva a vůně květů u rostlin z hlediska přirozeného výběru není žádnou výhodou, ale z hlediska rozmnožování má význam veliký => opylení nalákaným hmyzem. Např. boje kohoutů, jelenů v říji. C)
ÚMĚLÝ VÝBĚR
Hlavní metodou získávání nových forem užitkových rostlin a živočichů . Šlechtění hospodářských zvířat a rostlin člověkem. D)
VZNIK NOVÝCH DRUHŮ
Během evoluce se v přírodě mění-vyvíjí dědičný základ organismů. tj. GENETICKÁ INFORMACE-Přírodní výběr působil bezpochyby již od počátků života na Zemi. Určoval, které primitivní formy života budou výhodnější a které ne. Výhodnější přetrvávaly ,méně výhodné zanikaly. Výhodné vlastnosti nemusely být jednoho charakteru. Řada zcela odlišných variant vznikajících z jedné původní formy mohla být současně nějakým způsobem prospěšná. Přirozený výběr pak určoval všechny evoluční směry. výsledkem byl vývoj různými směry od původních forem => DIVERGENCE -Původní a přechodné formy byly přírodním výběrem vyloučeny, takže dnes již neexistují.

DIVERGENCE

O <-VÝCHOZÍ FORMA / \ O O <-EXISTUJÍCÍ FORMA Výchozí forma se přizpůsobením přírodního výběru vyvíjí různým směrem-v různé odrůdy. Pouze některé (zpravidla krajní varianty) se osvědčí, vyvýjejí se v nové druhy .Méně úspěšné hynou. Nové druhy, které vznikly z krajních variant , se od sebe podstatně liší. Evoluce druhů stále pokračuje a v důsledku výběru krajních variant se od sebe stále více odlišují. FAKTORY PODMIŇUJÍCÍ ROZBĚH VE VÝVOJI 1)

Izolace části populace druhu

.(reprodukční, geografická).Každá z geografických izolovaných populací má zpočátku stejný GENOFOND ale protože se nachází v jiných podmínkách než jedinci žijící na původním stanovišti , bude se působením různých podmínek měnit GENOFOND obou populací jinak => vývoj jiným směrem, až vzniknou z těchto odrůd samostatné druhy 2)

Organismy různých druhů se dostávají do podobného prostředí

Např. adaptace pro pohyb ve vzduchu.Létá hmyz ,ptáci. Např. savci žijící trvale ve vodě (delfíni) získali sekundárně tvar těla podobný rybám.KONVERGENCE=> je to podobnost (delfín ryba) , vzniklá působením prostředí na původně rozdílné druhy.

VÝZNAM DARW. TEORIE

a)

nesporně prokázat vývoj

b)

existuje variabilita, vnitrodruhový a mezidruhový boj, existuje přírodní a pohlavní výběr. Vývoj se děje pomalými změnami, které se dějí přizpůsobováním. Toto se děje KONVERGENCÍ...Druhy neschopné adaptace jsou zatlačovány a hynou.

c)

Nedostatkem je že neřeší otázku vzniku života.

d)

Zneužití v rasismu. V době formulování DARW. teorie nebyla známa genetika a jejií zákony . Poznatky genetiky umožnily rozvinout teorii o proměnlivosti jedinců. Hugo de VIRIES( 1848-1935) vybudoval MUTAČNÍ TEORII.=> předpokládal , že vývoj organismu se děje skoky, ne tedy nenápadnými drobnými změnami.SKOKY=MUTACE.Předpokládal že existují etapy s častějšími mutacemi a etapy s méně častými mutacemi.

PRŮBĚH A ZÁKONY FLYOGENEZE

EVOLUČNÍ TEORIE

- se zabývá procesem EVOLUCE- je to učení o vývoji organismů, zpravidla jednodušších, ve formy druhé, dokonalejší, -Každý druh má svou FYLOGENEZI -Proces EVOLUCE probíhal velmi pomalu, a proto není možné jí studovat přímo. -Určujícím faktorem evoluce je soubor vlivů prostředí, ve kterém organismy žijí.(KLIMATICKÉ PODMÍNKY, MNOŽSTVÍ POTRAVY, POPULAČNÍ HUSTOTA, MNOŽSTVÍ NEPŘÁTEL)= všechny podmínky se zvolna mění= všechny druhy se měnícím podmínkám přizpůsobují= VÝVOJ = druhy neschoné se přizpůsobit , vymírají. -Poznatky rozšiřují i další vědní obory- genetika,srovnávací anatomie, embryologie,paleontologie.