BIOLOGIE

písemka listopad- prosinec

Pololetní písemka- vybrat organismus a aplikovat na něj DARWINOWU TEORII (vypracovat jako reklamu -obrázek a k němu šipky)

            

PŮVOD A EVOLUCE NA ZEMI

A:

PŮVOD ŽIVOTA

Země vznikla zhruba před 4,5 - 5 miliardami let. Vytvořila se pravděpodobně shlukováním chladného vesmírného prachu a plynů. Touto kondenzací se uvolňovalo množství tepla, které zvýšilo teplotu vyvíjejících se planet na několik tisíc stupňů. Teprve později začal povrch Země chladnout. Živé organismy (primitivní) se tedy na Zemi objevily až v průběhu jejího dalšího vývoje. (při teplotě 100 stupňů jsou bílkoviny ničeny) Jak lze vysvětlit skutečnost, že dnes je celý povrch Země hustě osídlen živými bytostmi? 1. Země byla osídlena životem odjinud z vesmíru. Byla řečena hypotéza, podle které tlak světelných paprsků mohl "dopravovat" mezihvězdným prostorem určité formy života (suché spóry, které jsou odolné vůči fyzikálním vlivům, které se v příhodných podmínkách na Zemi vyvinuly ve vyšší formu).(NELZE TUTO TEORII VYLOUČIT). JE PRAVDĚPODOBNÉ, ŽE EXISTUJÍ PLANETY VELMI PODOBNÉ PLANETĚ ZEMI. ŽIVOT VE VESMÍRU JINDE MŮŽE BÝT. VĚDA PRO TENTO PŘENOS URČITÝCH FOREM ŽIVOTA NEMÁ DŮKAZ. 2. Život vznikl na Zemi vývojem z neživé hmoty. Paelontologické nálezy prokázaly, že se život na Zemi vyvíjel postupně od velmi primitivních organismů ke složitějším. Pozůstatky nejjednodušších živých bytostí (podobné dnešním bakteriím) byly nalezeny v geologických vrstvách, které vznikly před 3 miliardami let. Dnes však živé organismy z neživé hmoty vzniknout nemohly, protože: a/ na planetě Zemi jsou jiné podmínky naž před miliardami let b/ každý primitivní život by se stal obětí již existujících organismů Větší část organických látek, jež později umožnily vznik prvotních organismů se vytvářela zřejmě: a/ endogenně z materiálu, který naše planeta získávala při svém formování b/ jednoduché molekuly (NH3, CH4, CO, H2,N2, H2O), ale i složité organické molekuly, které vznikly v mezihvězdném prostoru a jejichž přísun probíhal prostřednictvím meteoritů a komet (formaldehyd, ethanol, sirovodík, HCOOH, acetaldehyd...) -na počátku Země byla zde asi 1/10 dnešní vody. -nastala migrace různých prvků z litosféry do hydrosféry, (rozklad hydrátú) -Země ztratila svou prvotní atmosféru. (H2- interní atmosféra) -atmosféra vznikala sekundárně na základě sopečných plynů -prebiotická atmosféra měla redukční povahu- PRIMÁRNÍ s převahou CH4 a NH3 a SEKUNDÁRNÍ stádium CO2, CO, N2 Důkaz: ani současné sopečné plyny neobsahují O2 kyslíkatá atmosféra by brzdila vznik primitivních organismů archaické horniny jsou v kyslíkatém prostředí značně labilní Východiskem pro vznik organických sloučenin byly především NH3, CO, H2O, H2. Nejstarší živé organismy byly nalezeny před 3. miliardami let. Tzn. že jejich existenci předcházel dlouhý vývoj z organismů ještě primitivních. AEBIONTI ( 3,5 - 4 mil. let)- vzniku aebiontů musel předcházet chemický vývoj organických sloučenin = bílkovin. Zdroje volné energie uplatňující se při chemické evoluci: 1/

UV záření

- v období chemické evoluce bylo o 3 řády vyšší 2/

ionizující záření

- kosmické paprsky ( ozařováním směsi jednoduchých látek paprsky z CH4, NH 3 vznikaly různé druhy AMK-amynokyselin) 3/

thermální energie zemského nitra

( studium sopek prokazuje možnost vzniku protenoidů v jejich okolí) 4/

elektrické výboje

CHEMICKÁ EVOLUCE

a/

vznik složitějších organických sloučenin.

V prebiotické atmosféře Země vznikaly hlavně působením UV zářením z jednoduchých organických látek (Ch4, CO, CO2, NH3, H2O,H2S) různorodé organické sloučeniny (kyanidy, aldehydy, organické kyseliny, AMK). Spolu s dešti se dostávaly do hydrosféry. (Evoluce probíhala ve vodním prostředí). b/

vznik organických látek

= polymerů Další vývoj organických látek byl závislý na polymeraci- za vysokých teplot. Především polymery AMK= primitivní bílkoviny a snad i nukleové kyseliny(NK). c/

vytvoření uzavřených systémů organických látek

Primitivní polymery byly roztroušeny v oceánech. Život je však vázán na prostorově ohraničené jedince s rúzně složitou vnitřní strukturou, kde se uplatňovala výměna látek a energií s okolím.

OPARINOVA TEORIE KOACERVÁTŮ

Prvotní předchůdci buněk vznikaly až po vytvoření membrány kolem jedné nebo více molekul, vyznačujících se katalytickou aktivitou. Buněčná fáze mohla vznikat z koncentrovaného bujónu koacervací =rozdělení jednofázového vodního roztoku polymeru na dvě vodní fáze. -jedna z vysokou, druhá s nízkou koncentrací polymeru. Do koncentrátu se mohl zachytit kataklyzátor a substrát a mohl vzniknout primitivní metabolismus. Je velmi pravděpodobné, že současně vznikalo množství různých koacervátů, které se lišily chemickým složením a stabilitou. Přetrvávaly pouze ty, které měly vyšší stabilitu vzhledem k prostředí a výhodnější chemické složení. Ostatní se rozpadaly.

ZDROJE ENERGIE

Zdrojem energie na počátku bylo využití redukovaných organických sloučenin. Energie byla uvolňována anaerobními procesy (atmosféra byla chudá na O2). ANAEROBNÍ HETEROTROFIE. Postupně spotřebovávané organické látky heterotrofních organismů se prostředí obohacovalo oxydovanými nízkomolekulárními METABOLYTY (ty mohly být využity heterotrofy). Jediným východiskem bylo vytvoření PRIMITIVNÍ FOTOSYNTÉZY, která zajišťovala syntézu uhlíkových sloučenin za využití slunečního záření. Atmosféra se obohacovala o O2. Přítomnost O2 vytvořila další předpoklad evoluce- vznik anaerobně metabolických buněk = anaerobní heterotrofy. Úplným odbouráním organických sloučenin na CO2 byl uzavřen koloběh UHLÍKU v přírodě. PRIMITIVNÍ ŽIVÉ SOUSTAVY BYLY HETEROTROFNÍ, POZDĚJI PŘEVLÁDALY ORGANISMY AUTOTROFNÍ A SEKUNDÁRNĚ PŘEŠLA ČÁST K HETEROTROFNÍ VÝŽIVĚ (ŽIVOČIŠNÁ ŘÍŠE).

PŘEKONANÉ TEORIE VZNIKU ŽIVOTA NA ZEMI

a/

NAUKY KREAČNÍ A VITALISTICKÉ

- je to víra ve stvoření. náboženství. b/

TEORIE O ABIOGENEZY

- samooplození. Podstatou je, že v současné době vznikají poměrně složité organismy z látek anorganických, a to samooplozením. ARISTOTELES- žába z bahna, moucha z masa ... Spor vyvrátil L.PASTEAUR, který prokázal: 1/mikroorganismy jsou všude kolem ná 2/zárodky mikrorganismů mohou infikovat živné půdy ,a tak se množit 3/ve sterilních prostředích, chráněných před kontaminací nemohou vznikat mikroby. c/

TEORIE O VĚČNOSTI

- PANSPERMIE Život ve vesmíru existuje věčně. Zárodky života ve formě cyst a spór jsou přenášeny všude tam, kde jsou příznivíéé podmínky. ARMÉNIUS- předpokládá pohyb zárodků tlakem slunečních paprsků (zárodky by byly vystavěny nepříznivým vlivům teploty tlaku záření). Řeší jen otázku uchycení života na Zenmi, ne vývoj.