Majetek firmy

Pořízení a ocenění majetku

některé prostředky, které firma při své činnosti používá.

1. Pořízení nákupem(dodavatelsky)

– přijatá faktura
- výdajový pokladní doklad
- oceníme pořizovací cenou = cena pořízení+vedlejší náklady na pořízení (doprava, provize, montáž, clo. . . )

2. Vlastní výrobou

- oceníme ve vlastních nákladech (spotřebovaný mater., mzdy, režijní náklady(světlo, teplo, nájem))

3. Bezúplatné nabytí

- darování, zdědění, vklad majitele atd. . .
- oceníme reprodukční pořizovací cenou.

Členění majetku

1. Dlouhodobý majetek
2. Oběžný (krátkodobý) majetek

Dlouhodobý majetek

- je to majetek, který firma používá déle než jeden rok, postupně ho opotřebovává a v některých případech splňuje cenový limit daný zákonem o dani z příjmu nebo účetní jednotkou

.

Druhy dlouhodobého majetku:

1. Dlouhodobý hmotný majetek DHM

- budovy, stavby – bez ohledu na pořizovací cenu
- samostatné movité věci (auta, PC, stroje, inventář s pořizovací cenou > nebo = 40 000,-)
- základní stádo a tažná zvířata
- celky trvalých porostů (sady, lesy. . .)

2. Dlouhodobý nehmotný majetek DNM

- s pořiz. Cenou > nebo = 60 000,-
- zřizovací výdaje (výdaje spojené se založením firmy)
- software
- ocenitelná práva ( licence, patenty . . .)

3. Dlouhodobý finanční majetek DFM

- dlouhodobé cenné papíry ( akcie, obligace)
- dlouhodobé poskytnuté půjčky
Oběžný majetek

– je to majetek, který se při hospodářské činnosti spotřebuje najednou.Je v neustálém pohybu, při kterém mění svou podobu.

Členění oběžného majetku:

1. Zásoby

a) materiál (suroviny a zákl. materiál, náhrad. díly, obaly, pohon. hmoty, čist. prostředky)
b) zásoby vlastní výroby – nedokončená výroba, polotovar, výrobky
c) zásoby zboží – předměty zakoupené za účelem prodeje.

2. Krátkodobý finanční majetek

a) peněžní prostředky (v pokladně a na bank. účtech)
b) ceniny (kolky, poštovní znám., dálniční znám., stravenky)

3. Pohledávky

= nárok na úhradu dlužné částky

a) pohledávky za odběrateli ( vydaná faktura)
b) pohledávky za zaměstnanci (poskytnutá záloha a předpis manka k úhradě)