ÚČTO

úvod

Je to písemné zpracování informací o hospodářských jevech firmy

kontroluje

-stav a pohyb majetkua zdrojů krytí

-náklady výnosya hospodářský výsledek

Funkce účetnictví

-poskytuje informace pro podnikatele

-poskytuje podklady pro výpočet daní

-poskytuje informace pro obchodní partnery a banky

-poskytuje informace pro kontrolní orgány

Právní úprava účetnictví

Zákon o účetnictví

1)definuje účetní jednotku

2) definuje účetní období- 12 po sobě jdoucích měsíců

a) kalendářní rok- začíná 1.1
b) hospodářský rok - začíná jiným dnem než 1.1

3) definuje jazyk a měnu

účetnictví vedené v jazyce českém a v korunách českých

4) definuje odpovědnost

odpovědnost za účetnictví nese firma

5) definuje zásady účtování

účetnictví musí být vedeno úplně, průkazně a správně aby poskytovalo věrný obraz skutečnosti

6) definuje způsob hospodářské činnosti

a) daňová evidence-sleduje příjmy a výdaje ,je upravená zákonem o dani z příjmu,zákon o účetnictví nestanoví způsob hospodářský výsledek se zjištuje :: HV= PŘÍJMY - VÝDAJE

b) účetnictví - hospodářský výsledek se zjištuje:: HV= VÝNOSY - NÁKLADY

př: zjistěte HV. v daňové evidenci a účetnictví.

výpočet pomocí daňové evidence

HV= PŘÍJMY-VÝDAJE
P= 25 000 + 40 000= 65000kč
V= 450 000 + 12 000= 462000kč
HV= 65 000 - 462 000= -397 000kč (ztráta)

výpočet pomocí účetnictví

HV=VÝNOSY - NÁKLADY
V= 50 000 + 40 000= 90 000kč
N = 60 000
HV = 90 000- 60 000= 30 000kč (zisk)

ÚČETNÍ DOKLADY

dodělat další hodinu