PRÁVO

soudce

Ůkolem soudců je řešit občanskoprávní spory (tj. především majetkové spory mezi občany) , spory obchodní (tj. spory mezi podnikateli, ať už mezi fyzickými nebo právnickými osobami, vzniklé při jejich podnikatelské činnosti) ,spory pracovně právní (mezi zaměstnanci a zaměstnavateli) ,spory rodinné (rozvody, výživné ,výchova nezletilých dětí) .

Dále rozhodují ve věcech dědických a také ve věcech trestních a to na základě obžaloby podané státním zástupcem.

Soudci působí v rámci okresních a krajských soudů, soudu vrchního a nejvyššího soudu ČR. Speciální úkoly plní ŮSTAVNÍ SOUD

státní zástupce

Převzali funkce dřívějších prokurátorů. Jejich pravomocí jsou oproti pravomocím prokurátorů užší. Působí především v trestním řízení, kdy jménem státu podávají trtestní obžaloby k soudu.

Soustava státních zastupitelství tvoří Nejvyšší státní zastupitelství.

Mezi soudci a státními zastupitelstvími neexistuje žádný vztah nadřízenosti a podřízenosti. Jedná se odlišné a na soběnezávislé subjekty s rozličným postavením.

notář

působili do konce roku 1992 jako státní notáři v rámci státních notářství. Dnes existují pouze jako soukromé notářské kanceláře.

Notáři sepisují tzv. notářské zápisy o právních úkonech (zejména smlouvy o závěti) , osvědčují právně významné skutečnosti (zejména pravost podpisu , shoda kopie s originálem listiny) příjmají do úschovy důležité listiny.

Z pověření soudu ,notáři připravují podklady pro rozhodnutí soudu ve věcech dědictví.

advokát

Mají dnes pouze soukromé kanceláře. Jejich úkoplem je poskytování právních poradobčanům a právnickým osobám, sepisování různých podání a smluv.

Advokáti mohou jako právní zástupci zastupovat objekty a jiné subjekty ve všech sporech před soudy. Vykonávají funkci obhájců v trestním řízení.

komerční právník

Úkolem komerčních právníků je poskytování právní pomoci ve věcech souvisejících s podnikáním. Rovněž oni v této oblasti poskytují porady, sepisují smlouvy o podání.

Mohou také své klienty zastupovat v řázení před soudem při projednívání sporů souvisejících s podnikáním .