PRÁVO

Sbírka zákonů

stát je povinnen zajistit aby se přijaté zákony dostaly k občanům do podniků a ke státnímu aparátu. Za tím účelem vydává SBÍRKY ZÁKONŮ(Sb.)jako tiskovinu kterou lze zakoupit , nebo vypůjčit v knihovně nebo najít na internetu.Při citaci zákona je nutné vědět název zákona , pořadové číslo ,/rok vydáníSb.V závěru předpisu je uvedeno které právní normy se tímto ustanovením ruší .Poslední věta obsahuje předpis účinnosti.

zákonnost

Důsledné dodržování právního řádu

Právní vědomí

Je určeno znalostí právního řádu ale i představou o spravedlnosti a účelnosti právních norem

Při zajištování zákonnosti se uplatňují dvě základní zásady

1)

neznalost zákona neomlouvá

2)

před zákonem jsou si všichni rovni

při integraci Evropy se právní řády evropských států obsahově sbližují

Právní vztahy

Jsou vztahy upravené právními normami kterými se účastníci těchto vztahů mají řídit. Právní vztahy vznikají :mezi rodiči a dětmi (vyživovací povinnost)mezi prodávajícím a kupujícím, mezi občany navzájem,mezi školou a žákem(na základě školního řádu)

složky právních vztahů

právní vztah je tvořen:

a) účastníky
b) obsahem
c) předmětem- cíl nebo účel vztahu

Fyzické osoby

jsou jednotliví lidé jako právní subjekty z ekonomického hlediska je fyzickou osobou např. samostatný podnikatel(živnostník)

PRÁVNÍ SUBJEKTIVITA- FYZICKÉ OSOBY

-způsobilost k právům a povinnostem, vzniká narozením a zaniká úmrtím.soud může prohlásit fyz. osobu za mrtvou a tím jí zaniká právní subjektivita.I nenarozené má práv. subjektivitu, pokud se narodí živé.

způsobilost k právním úkonům

- Právní způsobilost v plném rozsahu vzniká až zletilostí nebo nebo uzavřením manželství ve věku od 16-18 let které povolí soud .Fyzickou osobu může soud ze závažných důvodů např. pro duševní poruchu, zbavit způsobilosti nebo ji omezit.Nezletilý mohou činit pouze takové právní úkony které jsou přiměřené rozumové vyspělosti odpovídající věkunapř. uzavírat kupní smlouvy o drobných nákupech.Za nesvéprávné a nezletilé osoby jednají jejioch zákonní zástupci

Právní skutečnost

J eudálost s kterou nějaká právní norma spojuje vznik nového nebo zániok starého právního vztahu

a) objektivní událost- úmrtí člověka, uplynutí času, přírodní katastrofa
b) subjektivní událost- záměrné zakládání ,měnění nebo rušení právního vztahu. Tento úkon musí být určitý, srozumitelný, svobodný.