Výrobní faktory

  jsou to činitelé bez kterých nevznikne žádný statek nebo služba. Patří 
  sem přírodní zdroje, práce,  pracovní síla , kapitál, a informace.
  1)Přírodní zdroje -Poskytuje nám  je příroda využívají se k ekonomické   činnosti 
                            nebo     k   odpočinku   
                     a) Přírodní síly - vody vítr sluneční
                                        energie , geotermální   prameny
                                        je to obnovitelná energie 

                     b)nerostné suroviny  - uhlí železná ruda, ropa, 
                                            vápenec,dřevo, plyn.
                                            užívá se k průmyslové činnosti.

                     c)Půda - slouží k obživě => zemědělská činnost, k průmyslové činnosti, 
                              k zástavbě. 
                              - bonita půdy - ohodnocení půdy podle mkvality (černozem,   
                                              hnědozem, jílovité půdy). 
                              - Půdní fond - celková rozloha půdy v kraji nebo státu. 
2)Práce a pracovní síla -     
                        a)Práce- je cílevědomá činnost.Měly by vznikat užitečné statky a   
                                 služby.dělíme ji na - 
                                 - fyzická - zedník, truhlář,   
                                 - duševní - úředník, 
                                 - jednoduchá - 
                                 - složitá -   
                                 - produktivní - cíle podniku se naplňují 
                                 - neproduktivní- zmetky 

                         b)Pracovní síla - je fyzická a duševní schopnost konat práci   
Spojmem práce souvisí tyto tyto ekonomické kategorie 
  Dělba práce - je to rozdělení činnosti mezi jednotlivce nebo skupiny