LEGENDA O SVATÉM VÁCLAVU

První legenda

Život svatého Václava je raně středověký text známý též jako První staroslověnská legenda o svatém Václavu. Text ve formě politického a historického vyprávění pochází z poloviny 10. století a jeho cílem byla oslava knížete Václava, po jehož smrti Život zřejmě nedlouho vznikl.[1] Legenda začíná slovy (přeloženo ze staroslověnštiny): Hle, nyní se naplnilo prorocké slovo, které řekl sám náš Pán Ježíš Kristus: Přihodí se zajisté v posledních dnech, a ty, jak se domníváme, jsou právě nyní, povstane bratr proti bratru svému a syn proti otci svému, a člověku budou jeho domácí nepřáteli. Neboť lidé budou k sobě nemilosrdní, ale Bůh odplatí jim podle skutků jejich.

Druhá legenda

Druhá staroslověnská legenda o svatém Václavu (též Legenda Nikolského)
je raně středověký text ve staroslověnštině. Představuje slovanské zpracování latinské Gumpoldovy legendy doplněné o zdroje domácí tradice. K pozoruhodnostem této legendy náleží zpráva o Václavovu synu Zbraslavovi. Text Druhé staroslověnské legendy o svatém Václavu byl objeven roku 1904 Nikolajem Nikolským, který ji uveřejnil roku 1909.