kolem roku 1000 vznik Polska a Uher. 4eský stát ohrožen. POlsko zabírá větší část země kterou vlastnil Boleslav 2. Zůstaly jen 4echy. Spory o vládnutí mezi Boleslavem 3., Jaromírem a jindřichem, nakonec vládne Vladivoj dosazený jejich polským bratrancem.Vladivoj v roce 1002 dostává od římsko-německého krále jindřicha 2. český stát v léno Z bojů mezi přemyslovci nakonec vyšel jako vítěz Oldřich ten se svým synem Břetislavem posléze připojuje k českému území Moravu.1039 vpadne Břetislav do Polska tam vítězí a vyhlašuje Břetisllavovi dekrety. po břetislavově smrti vládnou vždy jen nejstarší z rodu až do roku 1300.

Vzestup českého státu

Vladislav 2. se spojuje s římským císařem fridrichem 1. za zásluhy získává pro svou osobu královský titul. Po smrti Vladislava fridrich vyhlašuje roku 1158 Moravské markrabství jemu podléhající. Po smrti fridricha nastupuje přemysl Otakar 1. ustavil českou šlechtu. v roce 1212 Otakarovi fridrich 2. uděluje listinu "Zlatá bulasicilská"(název je odvozen od pečeti). I přesto jsme stále ve svazku s římem.

Politika přemysla otakara 2.

Přemysl otakar 1. umírá 1230. zahájil tím rod posledních přemyslovců. Václav 1 (zemřel 1253) míří na jih v tom pokračuje Přemysl otakar 2. jenž si sňatkem získal rakousko a štírsko. Po odporu šlechty a říma v jeho taženích , se oslabuje moc přemysla a českého státu .Přemysl se musí podrobit rudolfovi hapsburskému. 1278 umírá v bitvě na Moravském poli proti rudolfovi.

Vláda václava 2. a Václava 3.

Po nástupu Václava 2. (syn přemysla) se stává králem polským, posléze uherským. používá se platidlo český nebo také pražský groš (1300). Václav 3. ztratil korunu uherskou .Při vpádu do polska byl za nevyjasněných okolností zavražděn (1306) rod Přemyslovců vymírá po meči. Konec vlády přemyslovců ,trvala 400 let.

nástup gotiky včeských zemích

z jněmeckých oblastí přejímána gotika. Německy se mluvilo na pražském hradě. budování gotických hradů -Zvíkov, bezděz. stavba gotických kamenných domů, městských opevnění pražská malá strana je stavěna v gotickém slohu. stavěli se také gotické kláštery.

Románské úmění

10-12 stol.užívání kamene .většina staveb jsou církevní.románský sloh navazoval na starořímskou architekturu. typickými znaky jsou klenby, oblouky, sdružená okna. vznikají rotundy. baziliky. rozkvět sochařství a maleb. vznikaly mosty - juditin most. Pražský hrad byl ve 12 . stol. přebudován do románského slohu. Románská význačná malba- vyšehradský kodex. na počest korunovace vratislava 2. Románský sloh dozníval ve 13 . stol.Z literárních prací vznikla kronika česká -Kosmas zemrel 1125.

Gotika

ve středověku vzniká gotika. Je to evropský sloh. Nečerpá z antiky. Projevuje se ve stavbách chrámů, základním prvkem je lomený oblok.Lehké stavby mají opěrné systemy sloupů. Nedílnou součástí staveb jsou sochy oltáře. Stavby trvaly desetiletí. Zrod gotiky byl ve francii - Notre Dame. Náše nejznámější gotická stavba je svatovítská katedrála. Kromě itálie kde byla vůdčí renesance se gotika rozšiřovala po celé evropě.

vláda lucemburků

1310 získává korunu českou čtrnáctiletý jan LLucemburský. Syn římsko-německého panovníka Jindřicha 7. Vychován byl na francouzském dvoře 4echy nepříjmal za svou zem. za jeho vlády zřízeno biskupství lytomyšlské 1344. 1346 umírá v bitvě Kresčaku.předtím stihl jmenovat syna Karla římským králem. Hovořil pěti jazyky.

Panování krále karla v českých zemích

byl nazýván Otcem vlasti. Září 1347 byl korunován králem českým. 7.dubna 1348 zřídil zemi koruny české . ta existovala až do vzniku československého státu. Do zemí koruny české náleželi čechy morava slezská vévodství, a horní a dolní lužnice .

Pražská universita

7. dubna 1348 založil karal v praze universitu. Tvořili ji 4 fakulty. Universita byla otevřena všem proto převažovali cizinci.

Vzestup Prahy

Sídelní město Karla 4. Pro povznesení prahy vybudoval v roce 1348 Nové město pražské. Stalo se místem obchodu. Ve staroměstském prostředí žili převážně němci na Novém městě češi. Vybudoval karlův most 1357. Založil také město hradčany. Také rozšířil plochu malé strany. 1361 Postavil hradbu od malé strany až na újezd říká se jí hladová zeď. Kdysy v Praze žilo 40 000 lidí.

Rozmach českých zemí

Karel 4. podporoval šlechtu, církev, a proto v zemi panoval klid. Přispěli také velká naleziště stříbra, rozvoj zemšdšlství.

evropský rozměr karlovi politiky

v roce 1355 získal Karel korunu říše římské. V severní itálii na něj byl spáchán atentát ten přežil. Karel nepotřeboval podporu říma naše země mu dotatečně vystačila jeho silou a rozkvětem. 1348-1365 postavil hrad Karlštejn. Z německých oblastí si oblíbil norimberg. 1355 vydává zlatou bulu pro říši. 1354 Přenechává vládu nad lucemburkem nevlastnímu bratru Václavovi.Václava dal Korunovat římským králem, Zikmundovi vyhlédl polskou korunu. Záhy umírá v Praze 29 listopadu 1378

Vnitřní a zahrniční politika Václva 4. Nejstaší syn Karla 4. Hned při jeho nástupu na trůn zasáhne zemi Mor umírá 10 - 15% obyvatelstva. Hospodářské poměry se horšily. klesala hodnota českého groše. Václav 4. byl ve sporu s arcibiskupem janem z jenštejna ten se chtěl podílet na řízení státu. roku 1393 dá václav zmučit arcibiskupova spolupracovníka tím spor vyvrcholil . Šlechta nevěřila václavovi nechala ho zatknout poté ho propustili a václav se obkolopoval jen nižší šlechtou. V roce 1400 pornýští kurfiřti zbavují Václava hodnosti římského krále.

/mění v českých zemích 14-15 stol

Výsadní postavení má gotika.pŘEDEVŠÍM CÍRKEVNÍ ARCHITEKTURA. Chrámy hrady městské domy byli hojně budovány. V úmění hlavně sochařství.Nástěnné a deskové malby ,knižní malby. Obohacena také chrámová hudba. Prosazovala se čeština - legenda o svaté kateřině. Většina úřednich prací pořád ještě psána latinsky.

počátky opravného hnutí v čechách a na moravě

V zemích panuje neklid, stát nemá příliš velký vliv ,církev neplní svou úlohu , a jsou uvnitř ní rozpory. v roce 1360 byla přeložena bible do češtiny .Zmenšuje se moc kazatelů.

Působení jana husa

Jan hus od roku 1402 kazatel v betlémské kapli na starém městě v praze . hus chtěl napravit českou církev. odmítal prodej odpustků- lístky které si mohli věřící koupit pro zbavení se hříchů. To vyvolalo nesouhlas pražského arcibiskupa i církevní hodnostáře. Husovy myšlenky označují za kacířské. Václav 4. podporoval Husa. vydyl dekret kutnohorský tím dal kontrolu nad unevrsitou Husově skupině. před vydáním dekretu meli převahu v rozhodováni cizinci po dekretu češi. Po krátké době dala Husa církev do zostřené KLATBY. Hus odešel na kozí hrádek kde žil. v roce 1414 dostal pozvání od krále Zikmunda na říšský koncil, to přijal. Po příjezdu do kostnice byl zatčen a odsouzen jako kacíř. dne 6 července 1415 byl jan hus upálen. o rok později na stejném místě zemřel i husův spolupracovník Jeroným Pražský.

Příjmání podobojí a poutě na hory

Krátce po smrti Husa Nastolil podobojí způsobou. příjmání vína i chleba. Dříve příjmali podobojí jen kněží. Kalich ze kterého pili se stal symbolem přívrženců Husa. přívrženci církve je označovali jako husity nebo kališníky. husité vyháněli z kostelů kněze, měli oporu lidu i některé šlechty, později Václav 4. omezil jejich kázání , a husité museli kázat na vyvýšených místech , ty potom pojmenovávali třeba tábor v jižních čechách apod.

Husitská revoluce.

v roce 1419 Václav 4. dosadil nové protihusitské konšeli do vedení Nového města, ti zaváděli opatření které se nelíbili kazateli Janu Želivskému . tím se rozpoutala husitská revoluce. 30 červenec 1419 vpadne jan želivský s Janem žižkou z trocnova na radnici Nového města v praze. První pražská defenestrace- vyhození pánu z okna. Král Václav 4. dodatečně husitské povstání schválil brzy však na to umírá.

Husitské svazy

Od roku 1420 se husité začali dělit na nekolik svazů. Táboři -první svaz se sídlem- hradiště hory tábora, velice významný svaz .Tábor bylo město husitů , z tábora se postupně stala vojenská pevnost .Do tábora se sjížděli nadšenci i kněží. Město vedl jan žižka z trocnova.Od roku 1426 byl za vůdce husitů považován Prokop Holý. Druhá skupina husitů byla východočeská - orebité.Hlavním centrem byl hradec Králové. roku 1423 se stává jejich vůdcem jan 6ižka. Po žižkově smrti si začali říkat sirotci. třetí svaz byli pražané .Byli umírnění, nodmítali spolupráci s vysokou husitskou šlechtou Pržští myslitelé byli jakoubek ze stříbr a jeho žák Jan Rokycana. Společným programem husitů byly čtyři pražské články(artikuly).
1) Příjmání z kalicha
2) trestání smrtelných hříchů u všech bez vyjímky.
3) svobodné kázání božího slova,
4) Zákaz světského panování kněží,
zákon byl přijat 1420.

Žižkovi vojenské úspěchy

Král zikmund s požehnáním Papeže vede křížové tažení proti husitům v létě1420. Křižáci- Němci, Uhry, Rakousko a čeští katolíci 30 000 bojovníků.
Žižka zikmunda porazil. v listopadu 1420 byl opšt zikmund poražen na vyšehradské pláni. Poté zikmunda porazili i v kutné hoře. 1421 na husitském sněmu zrušili oprávněnost zikmundovi korunovace a ustanovili dočasnou dvacetičlenou zemskou vládu . 1422 byl v praze popraven jan Želivský za příliš radikální názory. 1422-1423 rozpory mezi Žižkou a táborským kněžstvem. Žižka odchází do orebu tam vybuduje vojsko a v jeho čele jde proti českým katolíkům přestože je poráží a má prahu v moci uzavírá mír a táhne na moravu kde v průbehu tažení umírá v přibyslavi 11.10 1424.

Prokop Holý v čele táboritů

Po žižkově smrti se všechny husitské svazy spojí a ovládnou většinu čech Napadají okolní země (spanilé jízdy) za účelem zisku peněz a surovin pro svou zem. Papež uvalil blokádu na stik s husitským hnutím, nebyly suroviny. Taktika Prokopa Holého byla úspěšná odrazil utoky v /stí nad labem, Stříbra, tachova, Křižácké vojsko před ním utíkalo z domažlic. 1433 se snaží Prokop Holý přesvědčit koncil o čtyřech bodech jejich programu ale neúspěšně. roku 1434 jdou husité proti koncilu do války tu prohrávají v bitvě u lipan. zůstanou jen pražští umírnění husité a ti po dvou letech podepisují smír s koncilem.

Výsledky revolučního dění

1436 je vyhlášena basilejská kompaktáta kde koncil přiznává čechům a moravanům příjmání z kalicha ale nikdo nesmí být k husitství násilně odkláněn. Vzniká země dvojího lidu( katolíci a husité). Zikmund posléze uznává husitům jejich zabraná území na to ho příjmají zpět jako krále.

Království dvojího lidu.

Církev neuznala Jana rokycanu jako arcibiskupa, stálé spory mezi husity a církví. Zikmund umírá 1437 po meči vymřel jeho rod. Nastoupil jeho zeť albrecht habsburský, vládl do roku 1439. Po něm do roku 1453nevládl nikdo.Poté nastupuje na trůn Ladislav pohrobek. Vládl do roku 1457 poté umírá. Husité navrhují na trůn Jiřího z Poděbrad tehdy zemského správce. Zvolen byl v roce 1458. Jiří se snažil dodržovat kompaktáta ale posléze je Papež zrušil hrozila válka. Po snaze uzavřít mír je Jiří Papežem sesazen z trůnu a katolíci v jeho zemi proti němu zbrojí přidávají se i uherský král matyáš korvín který chtěl naši zemi dobýt a vládnout zde. V květnu 1469 se nechá zvolit českými katolíky za českého krále. Válka mezi jiřím a matyášem trvala ři roky přerušila ji až Jiřího smrt.

Petr chelčický a jednota bratrská

Petr chelčický byl kritikem Válek.Z jeho myšlenek vycházeli stoupenci jednoty bratrské. ti se 1458 usadili v Kunvaldu. 1467 ustavili vlastní církev. odmítají vzděláni a zisk ,příjmají jen učení bible.

Český stát za panování jagelonců

Po smrti jiřího zvolili jeho stoupenci převážně kališníci českým králem Vladislava z rodu jagelonců. 1478-1479 uzavírá Vladislav smlouvu s matyášem Korvínem o vládnutí v čechách ve zbylých zemích vládne Matyáš. 1490 matyáš umírá Vladislv scelil země koruny české a přidává uhry. až do roku 1918 tvořili české země s uhramy personální unii. 1485 uznali čeští katolíci kompaktáta čímž končí husitské války definitivně.

Dílo hospodářské obnovy.

Vrchnost se po válkách a moru potýkala s nedostatkem poddaných čímž přicházeli o zisky.PO válečném klidu se začalo zase více hospodařit.

Rybníkářství a pivovarnictví

Šlechta pro nedostatek peněz začíná podnikat a začala s rybníkařstvím a pivovarnictvím. Vznikali nové rybníky hlavně na jihu. především na území pánů z pernštejna a rožumberků. v Třeboni vynikal štěpánek netolický svým 45 km dlohým kanálem který napájel z řeky lužnice jejich rybníky. v 16 stol. v tomto pokračoval Jakub krčín z jelčan. Založil rybníky svět, a Rožmberk. 15-16 stol. rozvoj pivovarů. šlechtici své pivo rozváželi poddaným ti jim za něj platili. Královská města byly proti tomuto bylo to proti jejich výsadám. (právo mílové a várečné) .

Spory měst se šlechtou

spory mezi Královskými městya šlechtou vyvrcholily roku 1517 kdy mělo dojít ke střetu ovšem vše vyřešila Svatováclavská smlouva. kde Královským městům zůstaly práva rozhodovat a le nesměli šlechtě bránit v podnikání.

těžba stříbra

po roce 1500 doznává těžba stříbra změn. Vylepšilo se dolování. nález velkého ložiska v Jáchymově kde vznikla mincovna která razila pověstné tolary.

stavivský stát a jagelonští Králové.

Po rozkolech husitů a neshodách mezi šlechtou a královskými městy u nás vzniká stát stavovský. kdy moc přebírají ruzné vrstvy šlechty. dvě hlavní vrstvy byli Rytíři a Páni.třetí byla královská města. Na moravě ještě katolické duchovenstvo. Takto to fungovalo především přesídlením Vladislava 2. jagelonského do uherského budína. Situace se nezlepšila ani za vlády jeho syna Ludvíka Jagelonského. Který zemřel ve 20 letech při útěku z bitvy u Moháče. kde podlehl osmanským turkům.

Pozdně gotické úmění v českých zemích

husité prosazují prostotu církevních staveb . husité ničili kostely sochy i knihy .tomuto postupu se říkalo obrazoborectví. Stavitelství se díky válkám omezilo na stavění nových hradů. Většina kostelůc byla budována v pozdněgotickém slohu. pozdně gotické malířství a sochařství rozvíjelo starší podněty.