ranný středověk

zánik západořímské říše

r. 476 sesazen romulus Augustus z trůnu císaře, germánským vojevůdcem Odoakerem.Nový císař nebyl nastolen -západořímská říše zaniká .Od 4 stol. . začíná stěhování národů do východní evropy končí v 10. stol. . Germáni postupně osidlují západořímskou říši.Na tomto území začali vznikat barbarská království .Království zakládali jednotlivé germ. kmeny- Vizigóti, Vandalové, Ostrogóti,.Východořímská říše stále existuje a úspěšně odolává nájezdům především Slovanských kmenů.

Barbaři a římské dědictví

Barbar- Řekové a římané je označovali jako ,cizince, negramoty,surovce, .Po určitou dobu žili barbaři vedle římanů, ti se od římanů učili .Přebrali písmo a později vznikla na území západořímské říše- latina.Ve středověku se latina stává základem národních jazyků.Z latiny později vzniká italština - tyto jazyky nazýváme románské. Na okraji czápado. řím. říše vzniká němčina.Romanizace- způsob přebírání římské kultury Germány.

Křestanství a římská církev na počátku středověku

Křesťanství spočívá ve víře v Ježíše krista.Je součástí Boží trojice- Bůh Otec a Duch svatý. Křestané se řídí božím zákonem v bibli. Germáni postupně přijímají křesťanství.Křesťanská církev přežívá rozpad antického impéria, proto se začíná rozšiřovat . Významné postavení v křestanství má Papež, prvním nositelem tohoto řádu byl apoštol sv. Petr.

Slované

6ivot a sdílení starých Slovanů

Slované původně osídlili Karpaty Ukrajinu a Polsko.Slované se připojili ke stěhování národů a v několika proudech se vydali na západ, jih a sever.Měli společný jazyk - praslovanština. Byl to jazyk blízký staroslověnštině. Z křestanského hlediska jsou Slované pohani.

Slované byli obávaní válečníci ale převážně byli zemědělci. Slovanští náčelníci sídlili na hradištích- hrad nebo hradisko.

Sámova říše

V 6. stol Avaři - nájezdníci- vytlačují slovany popřípadě s nimi splívají . Avaři - turkotatarští kočovníci kteří vytvořili vjenský oddíl. Jejich hlavní tábor se nazývá hrynk (der ring). Na obranu proti Avarům vzniká první státní uskupení Sámova říše podle franckého kupce sáma.Po smrti Sáma se říše rozpadá.Jádro sámovy říše leželo pravděpodobně na území řeky moravy.

Vznik vekomoravské říše

V 8. stol. dobívá Karel Veliký Avarský hrynk. Francká říše útočí na záopadní Slovany aby je přimeli ke křestanství./spěšnější však než války byli misionáři. Roku 830 kníže pribina zakládá kostel.Slované již nebyly pohané - měli kostely byli věřící. Mojmír 1. zakladatel rodu mojmírovců a státního útvaru velkomoravská říše. v rozšiřování území pokračoval kníže Rastislav.

Konstantin a Metoděj

Věrozvěsti ze Soluně Cyril a Metoděj byli apoštoly Slovanů, kteří v devátém století položili základy slovanského Pravoslaví.Na Velké Moravě vytvořili písmo hlaholici a prosadili staroslověnštinu jako bohoslužebný jazyk. Do Moravské říše byli povoláni knížetem Rostislavem, který chtěl šířit křesťanství v jazyku, kterým se na Moravě mluvilo. Dosud bohoslužby vykonávali pouze latinští kněží v latině nebo řečtině. Svatý Konstantin zvaný též Konstantin Filosof nebo jen Filosof se narodil kolem roku 826 v Soluni a zemřel roku 869 v Římě. Byl profesorem filosofie v Konstantinopoli, roku 855 vstoupil do kláštera. Svatý Metoděj se narodil v roce 815 také v řecké Soluni, zemřel roku 885 na Moravě. Starší bratr Konstantina byl zpočátku byzantským státním úředníkem, později mnichem a nakonec prvním moravským arcibiskupem.

Zánik Velké Moravy.

V roce 894 kníže Svatopluk zemřel. Za vlády jeho nástupce, Mojmíra II., bylo na Velké Moravě pravděpodobně ještě obnoveno staroslověnské biskupství, nicméně od říše se začaly odtrhávat některé kmeny (české kmeny se v roce 895 přidaly na stranu Východofranské říše Velkomoravský stát podléhá roku 906 maďarským kočovníkům.Zda rod Mojmírovců v období zániku Velké Moravy vymřel nebo pokračoval dál není v písemných pramenech zaznamenáno

počátky českého státu

Přemyslovci

Kníže bořivoj první náčelník. Popřijetí křtu na Velké moravě zakládá Levý hradec .kamenný kostel. Praha se stává sídlem Přemyslovců. Při rozpadu velkomarvské říše Spitihnev 1. přiznává podřízenost velkofrancké říši. Spitihnevův nástupce Vratislav 1. vystavěl kostel sv, Jiří. měl syny Václava a Boleslava.

Vláda knížat Boleslava a Václava.

Vlady se ujal Václav. Odvrátil útok krále Jindřicha 1.Spojil se se saskem.Roku 935 nechává Boleslav zavraždit Václava.Boleslav 1. bojoval proti politice Saska nakonec musel uznat převahu Oty 1. Za Boleslava vznikl vyšehrad a razili se první mince.

Křestanství a církev v přemyslovských rodech

Boleslav 2. rozšířil vládu na oblast Moravy, Slezska, Slovensky, a Malopolska. Založil s požehnáním papeže roku 9736 pražské biskupství. Tímto krokem se stává naše země významnou doposud jsme bylio antikou vnímáni jako barbaři. Patronem biskupství se stává zavražděný Václav.Založen první klášter sv. jiří. Boleslav se choval nepřátelsky k druhému biskupovi Vojtěchovi z rodu slavníkovcůZemřel roku 997 násilnou smrtí. Roku 995 Noleslav 2. povraždí slavníkovce

4eský stát 11 stol.