ANTIKA

Řecké dějiny

Pojem antika označuje dějiny Řecka a Říma přibližně od rozkvětu mykénské kultury ve 14 stol.př.n.l. do roku 476n.l. kdy zanikla západořímská říše.První stát vznikl na řeckém ostrově - Kréta už ve 2 tisíciletí př.n.l. Tehdejší kultura se nazývala Minojská, podle krále Minoa. Otéto kultuře téměř nic nevíme .

Z jejich doby se zachovaly písemnosti které však doposud nebyly rozluštěny. Na ostrově vznikl palác Knossos, jeho půdorys byl tak složitý ,že vznikla legenda o Minotaurovi který bloudí tamním labyrintem, měl býčí hlavu a lidské tělo.

Společnost se skládala z aristokratů, kněží, zemědělců, řemeslníků, a obchodníků.Bezprávné postavení měli otroci. na krétě pěstovali kult Bohyně Matky. Jejich kultura zkončila na konci 14stol.př.n.l

Mykénská kultura

Odkaz minojské kultury byl rozvíjen na Peloponéském poloostrově kde se na přelomu 2 a 3 tisíciletí usazovaly kmeny Achájů. Postupně zakládaly města .Nejslavnější město z nich byly Mikény. z této doby se zachovaly zdobené předměty ze zlata bronzu a slonoviny. Významné postavení měli bojovníci.Pěstovalo se především obilí, víno, olivy, fíky. jejich kultura zanikla ve 2 polovině 12 stol. př.n.l Odkazem po nich zůstaly báje a povídky o Heraklovi, Theseovi i Trojské válce. Následující Homérské období je zahaleno tajemstvím Z tohoo období kdy vládli Dórové se zachovaly rozsáhlé epsy jako např. Ilyas a Odyssea, toto dílo se přisuzuje Homérovi.

Archaické období

Je to období řeckých dějin (800 - 500 př.n.l.). Vznikl stát POLIS. Na jeho chodu se podíleli plnoprávní občané.Základním zdrojem obživy bylo zemědělství postupně se rozvíjela řemesla a obchod.Do archaického období spadá též velká řecká kolonizace.Neměli dostatek půdy, a proto se vydaly hledat uplatnění do oblastí středomoří.Poté jejich kolonie vznikaly na pobřeží Malé asie, černého moře, v jižní italii, ejich odkaz(syrakusy, marseille,neapol,varna). V 7 stol. př.n.l se moci chopily tyranové - samovládci.Později byly svrženi.

Sparta a Athény

Sparta

Jsou to nejvýznamější města antického řecka. založily je Dórové ,byla tovyšší vládnoucí vrstva ,v další vrstvě byly Perioikové a nejnižší postavení patřilo Heliotům. Od mala byly Sparťané cvičeni v boji jejich vojenská převaha vyhrála několik bitev. S poraženými poté uzavíraly mírové dohody a tím vznikalo mocné vojenské uskupení - Peloponéský spolek. V té době spartě vládli dva králové a apět vysokých úředníků.

Athény

Athény se nelišili od ostatních měst .Řídily je Archonti- nejvyšší úředníci. byly občany voleni na jeden rok, po uplynutí funkčního období se archonti stali členy aristikracie. V 6století př. n.l Solon zavedl lidový porotní soud. Zrušil otroctví ,obyvatelstvo rozděli do 4 skupin podle velikosti majetku. .Další významný politik byl Kleisthenes, zrušil rodové aristokracie. Do rady vybral z každé uzémní jednotky vybral 50 mužů to 500 člené rady. Stal se zakladatelem athenské demokracie

klasické období

5 - 4 stol.př.n.l- rozmach kultury a vzdělání ,řada válek které postupně oslabovaly řecké státy. Během 6 stol.př.n.l. se vydali peršané na tažení při kterém si získaly území.Na počátku 5 stol.si dobyly největší území ve starověké historii.Peršané sváděli velké bitvy s řeky- řecko-perské války .Roku 490 př.n.l. táhl perský král Dareios I na Athény, zastvil ho řecký vojevůdce Miltiados.

Na počest bojovníka který běžel 42,2 km se zprávou o vítězství řeků ,se dodnes pořádá maratonský běh. O 10 let později po vyhrané bitvě u thermopyl se chystal perský panovník Xerxes do Attiky.Peršané věak byly poraženi.Po dalších neuspěšných taženích na řeky spolu nakonec v roce 449 př.n.l. sepsali řekové a peršané mírovou smlouvu..

Velkého rozmachu dosáhly Athény za vlády Perikla. Stavěly se chrámy na Akropoli. Rozpory mezi athénami a spartou vyústili v letech 431- 404 př.n.l. PELOPONÉSKOU VÁLKU. Po vítězství, řekové svrhly athénský vládnoucí lodní spolek. Po této válce která vyčerpala jak spartu tak atheny se staly Théby nejmocnším státem.

Makedonská nadvláda Helénismus

v roce 338 př.n.l. oslabené řecké státy spojil Makedonský král Filippos II vytvořením KORINTSKÉHO SPOLKU. Chtěl táhnout na Persii ovšem při přípravách na tažení byl zavražděn. K moci nastupuje jeho syn Alexandr Makedonský pro své úspěchy zvaný Veliký. Podařilo se mu obsadit egypt ,persii a dobyl území shající až k hranici s indií a palestinou. Po nátlaku unavených vojáku se stahuje zpět do babylonu- jeho sídelní město kde umírá.

Posléze si uzemí rozebírají jeho vojevúdci a vytvářejí tak kolonie, a zakládají své rody .Tím se řecká kultura dostává do širokého světa .Od roku 336- 30 př.n.l. se toto období nazývá Helénismem(helénové jsou obyvatelé helady tj řecko) . Řečtina se ve středomoří stává kulturním jazykem až do zániku byzantské říše roku 1453n.l. kdyu římané ovládají řecko

kultura a úmění antického řecka

Písemnictví

V 8 stol.př.n.l. přejali řekové od foiničanů písmo a vytvořili vlastní abecedu zvanou alfa beta.písmo sloužilo k zápisu hospodářského charakteru, později k literární tvorbě(lyryka,eposy. ).
Básníci Hesiodos- Zrození bohů,
Sapfo- milostná lyryka
Slavný zakladatel dějepisectví byl Herodotos.

Divadlo a řečnictví

Divadlo se vyvinulo z náboženských slavností ,uctívaní Dionýsa. Bylo přístupné všem bez ohledu na společenské postavení. Hrála se převážně dramata (komedie, tragédie.).Představitlé-
Aischylos - Oreteia
Euripides - Méedeia
Sofokles - král Oidipus.
Mezi úmění počítali řekové řečnictví. Nejslavnější představitel-
Demosthenes - kritiky proti Filippovi Makedonskéu (filipiky).

filozofie a věda

Počátky řcké filosofie- 6stol př.n.l. představitelé :
Thales z miletu,demokritos z abdér, pythagoras. Vrchol řecké filosofie je spjat s Athénami 5 - 4 stol. př.n.l. představitelé :
Sokrates, platon,aristoteles.archimeds,eukleides. .proslulý lékař. HIPPOKRATES

architektura a výtverné úmění

Má charakteristické rysy, v období středověku a novověku, Evropa jejich úmění přebírala. Hlavním znakem jejich úmění byly sloupy podle kterých se dá určit sloh ve kterém byly stavby postaveny . Dórský -iónský- korintský sloh.Nejvýznemější památky jsou sochy,reléfy, chrámy- athénský v akropoli.Měli vyspělé malířství ,sochařství
Myron -socha diskobola
Praxiteles - socha afrodite kindská.

Náboženství , slavnosti a hry

Řekové vyznávali polyteismus (mnohobožství ). Jejich bohové sídlili na hoře Olymp ,nejvyšší vládce je Zeus. Součástí jejich života byly slavnosti a hry, zasvěcené bohům. Patřily sem atletické závody, umělecké obory, olympijské hry (obnoveny 1896) a pythijské hry.

Dějiny Říma od založení do konce republiky

Eruskové

2 tisíciletí př.n.l. byly vyspělými italickými kmeny, jejich původ je neznámý. Jazyk nebyl rozluštěn, písmo převzaté od Řeků. Tvořily městké státy, hlavním druhem obživy bylo zemědělství, řemeslo a obchod.

Při jejich expanzi došlo ke střetu s řeckými osadami na jihu Itálie. Ve 3. stol. př. n. l. s dějin mizí.

Řím v době královské

Zakladatel Říma byl ROMULUS ( 753 př.n.l. Poslední etruský král SERVIUS TULLIUS (6.st.př.n.l.), po té nástup doby královské. Dělení obyvatelstva dle majetku. Poslední římský král TARQUINIUS SUPERBUS- vyhnaný roku 510 př.n.l. z Říma, po té vznik městské republiky.

RANNÁ ŘÍMSKÁ REPUBLIKA A JEJÍ SPRÁVA

Obyvatelstvo děleno dle urozenosti 1) Patricijové 2) Plebejové

Patricijové ustupují Plebejům, zřízení úřadu Tribuna lidu. Roku 449 př.n.l. vznik zákona dvanácti desek- svoboda občanů přd zákonem. Nositel moci v Římě je senát, Řím vedli dva volení konzulové. Třetím pilířem byl sněm. Úředníci byli cenzoři, soudci a správci financí.

V případě ohrožení Říma volen diktátor s neomezenou pravomocí. Každý člověk, žijící v Římě byl občanem, později se staly občany i všichni obyvatelé impéria, včetně otroků. Dějiny republikánského Říma jsou vyplněny válkami, dobytí města v Latiu, po té odražen útok Galů i dalších kmenů,dobyté osady na jihu itálie.

VÁLKY A PŘEVAHA VE STŘEDOMOŘÍ

Slavné punské války (Kartágo- Řím). První punské války (264-241 př.n.l.) Kartágo mělo převahu nad Římany (na moři), Římané (na souši).Nakonec Řím vyhrává válku, dobývá Sicílii, Sardínii a Korsiku.

Druhé punské války (218-201 př.n.l.). Vůdce Hanibal dobyl Řím, po té však v bitvě u Zami (202 př.n.l.) Kartágo kapitulovalo - ztratilo i Španělsko. Třetí punské války (149-146 př.n.l) -válku rozpoutali Římané, po té Kartágo zmizelo z mapy. V roce 146 př.n.l- Řím ničí město Korint, stávají se pány Řecka a Makedonie.

KRIZE ŘÍMSKÉ REPUBLIKY

Při největším římském rozmachu se začíná dovážet levné obilí z římských držav- pád drobných římských zemědělců. Místo obilí se začaly pěstovat olivy a réva. Tvorba pozemkové reformy 133 př.n.l (bezzemci dostávali půdu-platili daně). Toto prosadil TIBÉRIUS GRACCHUS.

Přelom 2-1.tis. př.n.l. se v Římě tvoří OPTIMÁTI (nejlepší) a POPULÁŘI (lidoví). Optimáti- podporovali velkostatkáře, odmítali reformy. Populáři- přijímali reformy (vznik profesionální armády).

POSLEDNÍ OBDOBÍ REPUBLIKY

(73-71 př.n.l) povstání otroků pod vedením gladiátora SPARTAKA, SPARTAKUS v několika bojích vyhrává, poráží ho až LICÍNIUS CRASS. Po jeho porážce všichni ukřižováni.

Vytvoření vlády tří můžů (CRASSUS, POMPEIUS, GAIUS IULIUS CAESAR)-Triumvirát. POMPEIUS si upevňoval pozici v Římě, CAESAR dobyl Galy, Británii. Později se Caesar stává diktátorem- zavedení Juliánského kalendáře, roku 44 př.n.l.byl zavražděn svými republikánskými protivníky. Po Caesarovi nastupuje MARCUS ANTONIUS, OCTAVIANUS a LEPIDUS - 2.Trimvirát. V roce 31 př.n.l. Marcus Antonius a Cleopatra poraženi v bitvě u Aktia. Oktaviánus se stává jediným vládcem Říma.

ŘÍMSKÉ CÍSAŘSTVÍ

PRINCIPÁT

Období Principátu začalo Octavianovým nástupem. Moc se soustředí jen k císaři, ten vládl jako princeps (první, přední). V roce 27 př.n.l. dostává Octaviánus titul Augustus ( vznešený). V roce 9 př.n.l. porážejí Germáni římské legie. Na to vznikaá LIMES-ROMANUS (římská zeď). Vzniká pretoriánská garda na ochranu panovníka. Nastupuje nechvalně známý císař CALIGULA, NERO a další. Později vzniká kolonát ( pronajímání půdy).

1-2 stol. n.l. císař TRAIANA ovládl (Gálii, Francii, Belgii, Nizozemí, Hispánii, Španělsko, Portugalsko, Británii, Panonii, část Rakouska a Maďarska).

2.stol.n.l. císař MARCUS AURELIUS vstupuje na území dnešní Jižní Moravy. 3.stol.n.l. Principát končí. Zemědělci zadluženi, společenská krize, barbarské kmeny toho využívají k útokům.

KŘESŤANSTVÍ

Počátky jsou spjaty s Ježíšem (židovský prorok asi 4 roky př.n.l.). Působil v Galiei, byl přesvědčen, že je syn Boží, za podmínku spasení považoval pokání a změnu smýšlení. Ježíš kladl důraz na lásku k bližnímu, pohrdání hmotnými statky, vztahy mezi lidmi bez násilí. Judaisté nechají Ježíše ukřižovat. Po jeho smrti Ježíšovo tělo zmizelo, lidé se domnívají, že vstal z mrtvých, později na nebevzetí a věčný život. Pro jeho stoupence Apoštoly se stal Ježíš mesiášem (spasitelem). Křesťanství se postupně dostává do Říma, vzniká NOVÝ ZÁKON + STARÝ ZÁKON = BIBLE.

DOMINÁT

Závěrečné období římského impéria (vládne jen císař). Císař DIOCLETIÁN zakládá vojenské impérium, hospodářské reformy, razil mince. Během jeho vlády dochází k pronásledování křesťanů. V roce 313 n.l. císař CONSTANTINUS zrovnoprávňuje křesťanství, za jeho vlády je hlavním městem Constantinopolis.

ZÁNIK ZÁPADOŘÍMSKÉ ŘÍŠE

V roce 395 n.l. císař THEODOSIUS dělí Řím na východní a západní. Východní vzkvétá, západní zaniká. V roce 410 n.l. germánští VIZIGOTOVÉ vyplenili Řím.

KULTUTA ANTICKÉHO ŘÍMA

VÝCHOVA A VZDĚLÁNÍ. NÁBOŽENSTVÍ

Římskou kulturu ovlivňovala řecká a etruská. Ve školách se učili úctě ke státu. Etruskové uznávali bohy v lidské podobě. Od nich toto převzali Římané. Římský vládce bohů - JUPITEr, řeckým protějškem je ZEUS.

PÍSEMNICTVÍ

Římané psali v řečtině, později přišla latina, ta zůstává do konce 18.stol. n.l. Rozmach dějepisectví TITUS LIVIUS- (autor spisu Od založení města). PUBLIUS CORNELIUS TACITUS, GAIUS IULIUS CAESAR ( Zápisky o válce galské, Zápisky o válce občanské), SUETONIUS (Životopisy dvanácti císařů).

Poezii přejímali Římané dle řeckého vzoru- rytmus veršů. TITUS LUCRETIUS CAR ( O přírodě), PUBLIUS VERGILIUS MARO ( epos Aeneis), HORATIUS ( dnes nejčtenější), dramatické tvorby PLAUTUS ( Voják Tlučhuba), TERENTIUS ( Phormio).

FYLOZOFIE A VĚDA

Přejímali z Řecka , rozšířen stoicismus, představitel LUCIUS AENNEUS SENECA, MARCUS AURELIUS (Hovory k sobě). 1.stol.n.l. přechod na platonismus- představitelé svatý AUGUSTIN (O boží obci). Zajímali se jen o přírodu, až později i o lékařství.

ARCHITEKTURA A VÝTVARNÉ UMĚNÍ

výstavba chrámů paláců, akvadukty. inspirovaly se Římem. Nejslavnější chrám římský Pantheon. Stavba divadel, amfiteátrů (Colosseum).Stavěly se veřejné lázně. Koncem 4.stol n.l. dlážděné silnice (rčení Všechny cesty vedou do Říma). Rozmach malířství- vliv cizích vzorů, sochařství- především portréty.

ODKAZ ŘÍMSKÉ KULTURY

Politická moc Říma ovlivnila celé Středomoří, ve Sředověku byl Řím nejvyspělejší oblastí. Myšlenkou starých Římanů bylo propojení známého světa. Latina byla kulturním jazykem, např. v dnešní angličtině tvoří podíl původně latinských slov až 70%.