starověké orientální říše

První státy

Počátek starověku

Počátky starověku splývají s dobou vzniku prvníchstátů, tedy pevně organizovaných společenství. Ke zrodu států docházelo tam kde byly dobré podmínky pro rozvoj zemědělství. Na počátku se tvořilo rozvinuté zemědělství ve kterém se dokázalo vyrobit více potravin než zemědělec sám spotřeboval. To umožnilo společenskou dělbu práce- tedy řemeslo a obchod.Také začaly vznikat společenské vrstvy,náboženství, vojsko,úředníci a také otroci.Se vznikem státu je úzce spjat také rozvoj jazyk a Ppísma které umožňovalo zaznamenat vzniklé zákony jako pilíř práva .

První státy vznikaly na předním východě (MEZOPOTÁMIE , EGYPT) , poté v číně .Teprve potom se první státy objevily v evropě -ŘECKO- ,

MEZOPOTÁMIE

Mezopotámii se říká oblasti mezi řekami EUFRATEM a TYGRYDEM.Přibližně na území dnešního IRÁKU a TURECKA. Lidé postupně vysoušeli mokřady a přeměnovali je v pole.Voblastech trpících suchem stavěli zavlažovací kanály.Po řece se dopravovaly ryby, kámen, kovy a dřevo které mezopotámie potřeboval. Jedinou surovinou které měla Mezopotámie dost byl hlína a rákosí z nichž obyvatelé stavěli svá obydlí

prvními zdejšími obyvateli byly SUMEROVÉ.Ve 4.tisíciletí př.n.l, tu vznikaly první městské státy a chrámy.Chrám řídil celý chod státu . tento systém nazýváme chrámové hospodářství.Vítěz v mezi státních válkách se stal KRÁLEM Díky králům se později CHRÁMOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ přeměnilo na HOSPODÁŘSTVÍ PALÁCOVÉ.

Asi v roce 2340př.n.l, se ve městě KIŠ zmocbil vlády SARGON který vytvořil první centralizovaný stát. Secerní Mezopotámii ovládli panovníci města AŠURU, které dalo jméno mocné asyrské říšy, trvající od 20.stol.př.n.l. až do roku 612př.n.l. Panovník AŠŠURBANIPAL založil knihovnu ve městě NINIVE. Po jeho smrti v roce 612 př.nl bylo MĚSTO NINIVE ZNIČENO.Vjižní mezopotámii byo nejslavnější město BABYLON s nejslavnějším panovníkem CHAMURAPPIM žijíciho v 18stol.př.n.l.Za jeho vlády bylo město střediském vzdělanosti,obchodu a řemesel. Jako platidlo sloužilo stříbro. Vydal zákoník který zasahoval do všech oblastí života a vydal také kruté tresty za porušení zákonů.

Vroce 1595 př.n.l. dobylystarobabylonskou říši CHETITÉ.Jejich písmo na jehož rozluštění má hlavní zásluhu čeký vědec Bedřich Hrozný, je prvním zaznamenaným indoevropským jazykem. Největší rozmach babylonská říše zaznamenává za vlády krále NABUKADNEZARA II který dobyl Palestinu a v roce 587 př.n.l vyvrátil JERUZALÉM.V tomto období se začíná stavět věž ZIKKURATU (90 METRŮ VYSOKÁ VĚŽ PŘIPOMÍNAJÍCÍ EGYPTSKÉ PYRAMIDY) známou jako BABYLONSKÁ VĚŽ. Tehdy vznikly také vysuté zahrady

Kultura v Mezopotámii

Důležitým mezníkem v životě Sumerů i celého lidstva byl ve druhé polovině 4. tisíciletí př.n.l. vznik písma.Způvodního obrázkového, které vzniklo pro hospodářské účely se vyvynulo písmo klínové.Prvními literárními texty byly modlitby později báje a eposy. Vzdělání i když nebylo příliš rozšířené poskytovala škola.ZÍSKANÉ VZDĚLÁNÍ VYUŽÍVALY V ZEMĚDĚLSTVÍ ,HUDBĚ řemeslecha obchodu.

Dovedli měřit čas rok dělily na 12 měsíců a 354 dní

starověký egypt

Vznik Státu a Stará říše

Egyptský stát vznikl v povodí řeky NILU. V údolí veletoku bylo možné žít a věnovat se zemědělství. Ve starém egyptě nevznikaly městské státy stejně jako v Mezoptámii,nýbrž postupně se vytvořila centralizovaná říše pod vládou jednoho panovníka - faraona-.Byl na vrcholu společenského žebříčku a byl považován za vtělení boha HORA. Někdy okolo roku 3100 př.n.l. si hornoegyptský vládce MENI podmanil dolní egypt a položil základy celistvého státu.Za jeho tvůrce je ale považován faraon DŽOSER vládce staré říše a první stavitel Pyramidy.

Nejznámější jsou pyramidy v Gíze kde nejvyšší je zasvěcena faraonu CHEOPSOVI (CHUFUOVI).

střední a nová říše

O obnovení jednoty státu v takzvané STŘEDNÍ ŘÍŠÍ (1800 - 1540 př.n.l) se zasloužil faraon MENTUHOTEP II.Jednotu narušily až mocenské boje kvul ikterým nakonec říše zanikla.

Obnovitelem sjednoceného egypta tzv. Nové říše byl faraon AHMOSE. (1540 - 1080 PŘ.N.L.) Ten se především opíral o své početné vojsko.Své největší rozlohy dosáhla nová říše v 15 století př.n.l- za vlády faraona THUTMOSE III .Tehdy egypt dosáhl hranice Mezopotámie.Vté době rostoucí vliv kněžích boha Amona zlomil až faraon AMENHOTEP IV. Ten lidu vnutil nového boha a po jeho špatném vedení státu byl nakone zavražděn.

Rozkvětu země se dočkal egypt až za vlády RAMSESE II který proslul mírovou smlouvou mezi ním a CHETITY .Ani jeden z panovníků smlouvu nikdy neporušily.Po jeho smrti začal egypt upadat a moc faraonu téměř zmizela.Kdysy mocný egypt se rozpadl na menší části které podléhaly utokům jiných panovníků

Pozdní egypt

Závěrečné období staroegyptských dějin (7stol. - 30 př.n.l) bylo ve znamení vlády cyzinců hlavně asyřanů a peršanů.Když v roce 332 př.n.l. obsadil egypt ALEXANDR MAKEDONSKY byl tu vítán jako osvoboditel. po jeho smrti se vlády ujal jeho vojevůdce PTOLEMAIOS zakladatel poslední egyptské panovnické dynastie.posledni proslulou egyptskou panovnicí byla KLEOPATRA

Ta utrpěla porážku v bitvě s římským vojskem u mysu AKITA , uprchla i se svým manželem Markem antoniem a později oba spáchaly sebevráždu. POporážce se stal egypt provincií říma.

společnost a vzdělanost starého egypta

Zdrojem obživy bylo pro egyptany zemědělství. Řeku nil využívaly k obcodním trasám po kterých plavily svůj materiál určený k obchodu. Nejvyšší postavení po faraonovi měli kněží pak úředníci - nejvyšším z úředníku byl vezír-.Nejpočetnější byly v egyptě zemědělci ,ženy měli tehdy stejná práva jako muži. předpokladem vzdělanosti bylo písmo jeho nejznámější podobou jsou hyeroglyfy. Psalo se bud na papyrus nebo se tesalo do kamene.Egyptané vynikaly v matematice a geometrii.Vyznali se v astronomii , sestavovaly mapy hvězdné oblohy

Známá je také jejich metoda pohřbívání mumifikací. Úroveň egyptského stavitelství dokládají zachované paramidy.

osudy starověkých židů

Židé v palestině

Dalším starověkým státem byla palestina.Název státu zavedli římané podle zdejšího kmene PELIŠTEJCŮ. (byblicky filištínských) dříve se tomuto území říkalo KANAÁN.KOLEM ROKU 1300 PŘ.N.L. sem vnikly hebrejsko-izraelské kmeny, ty tu vytvořily kmenový svaz. V čele jednotlivých kmenů kterých bylo podle tradice 12 stáli soudcové .První hebrejský král byl Saul jím končí doba soudců.Po jeho smrti nastupuje král David .Po davidově smrti panuje jeho syn Šalamoun který byl slavný svým bystrým úsudkem. Po jeho smrti se stát rozpadá na izraelské a judské království. Po roce 539 vzniká nový židovský stát který je pod kontrolou římanů, proti jejich vládě vypuklo několik povstání ale neuspěšně.Po porážkách se židé rozptýlily po celém tehdy kulturním světě.

židovské náboženství

židé věřili v jednoho boha. jejich náboženství dalo vzniknout křestanství a islámu . Jejich bůh se jmenuje JAHVE .Jejich posvátná kniha je MIKRÁ. Později se nazývá starý zákon který se stane součástí křestanské bible. .

starý zákon

napsaný původně hebrejsky a aramejsky, je soubor historických, právních, náboženských, epických, a lyrických textů.Není přímým historickým pramenem, protože některé záznamy vznikly až s několika staletým odstupem. je to spíše poučení a výstraha. Židé věří že přijde mesiáš a vyvede židy z utrpení

starověká indie a čína

společnost náboženství a kultura staré indie

Na severu Indie jsou nejvyšší pohoří naší planety. zbytek Indie obklopuje moře, proto zde kulturní vývoj probíhal poněkud izolovaně. Kolem roku 2300př.n.l se tu vyvynula tzv. harappská kultura. Byla to vyspělá kultura ale nepodařilo se úplně rozluštit jejich písmo a dodnes je záhadou jak jejich kultura kolem roku 1700př.n.l zanikla zanikla. první polovina 2 tisíciletí ovládáJÍ indii ÁRJOVÉ. Je to indoevropský pastevecký kmen uctívající hovězí dobytek.Árjové vytvářeli drobná království.jejich náboženské texty se jmenovaly VÉD. Společnost se dělila do čtyř vrstev tzv. VARNY. Byli to kněží, bojovníci, pastevci, obchodníci a řemeslníci, a bezprávní -blížící se svým postavením otrokům. Romové patřili ke kmenům obývajícím Indii. Později se v několika migračních vlnách (v rozmezí 3 - 10 stol.) Ve 12 století pronikli až na balkán do evropy.Hlavní proudy náboženství byly ,buddhismus, džinismus, a hinduismus. zakladatelem buddhismu byl princ GAUTUAMA SIDDHÁRTHA (563-483). Podstata buddhismu je konáním dobra vysvobodit svou duši z koloběhu neustálých reinkarnací a tím dosáhnout nirvany. Podstata džinismu je shodná s buddhismem jen je přísnější. Podstat hinduismu je uznávání starých VÉD textu a brahmánů. mohou uctívat více bohů proto se hinduisté rozpadají do malých sekt. v současnosti vyznává hinduismus 80% obyvatelstva indie.Nejvíce příznivců mají bohové ŠÍNA a ŠIVA.Staří indové byly vinikající matematici a lékaři.

stará čína

První státní útvary začaly v číně vznikat kolem 21 století př.n.l kolem žluté řeky. a dlouhé řeky první ucelené státní uskupení bylo zaznamenáno až v 3 stol.př.n.l. za vládce ČCHIN. Za jeho vlády se sjednotila měna jazyk míry váhy,písmo.Kobraně před barbary z venčí byla vystavěna velká čínská zeď. Po smrti velkého taranského císaře se země potýkala s častými konflikty. Jednota říše byla obnovena až v roce 208 př.n.l pod vládou dinastie CHAN.Počátkem 3stol. se říše rozpadá. Významnou složkou čínského života byla filosofie. Jedním z nejvýznemějších myslitelů byl KONFUCIUS. (552 - 479 př.n.l) pokládanýho čínany za největšího mudrce všech dob. Jeho učení kladlo důraz na laskavost,konání dobra, a přísnost k sobě samému.Dalším filosofickým směrem byl LEGISMUS - prosazoval dodržování práva a postavení lidí před zákonem . Další významný směr je TAOISMUS zakladatelem je Lao-cę .Jeho stoupenci věří že návratem. k přírodním zákonům dosáhnou zlatého věku.

Čínané bylyvelice vyspělí již ve 2 tisíciletí př.n.l jsou dochovány zaáznamy o akupunktuře uměli vyrábět papir a hedvábí.