DĚJEPIS

pravěk

Počátky lidstava a doba kamenná

EGYPTOPITÉKUS (35 milionu let)

První doklady o existenci prapředků se nalézají přibližně před 35 milony let.Nejstarší známý primát (prapředek) byl EGYPTOPITÉKUS.

AUSTRALOPITÉKUS (3-4 miliony let)

První prapředek který měl již lidské znaky se jmenoval AUSTRALOPITÉKUS , který náležel mezi HOMINIDY (tvor s lidskými znaky).Žil před 3 - 4 miliony let.

HOMOHABILIS (2.5 milionu let)

Z AUSTRALOPITÉKA se před 2.5 miliony let odštěpila linie prvního HOMOHABILIS (člověk zručný)<,dokázal vyrábět jednoduché nástroje.

HOMO ERECTUS (2 miliony let)

Před 2 miliony let žil HOMO ERECTUS (člověk vzpřímený). V té době žil převážně v AFRICE odtud později pronikl do ASIE a EVROPY.Vyráběl kamenné nástroje. Na našem území byly nalezeny pozůstatky v Přezleticích u Prahy a na Stránské skále u Brna

HOMO SAPIENS (200 000 let)

Bezprostřední předchůdce člověka je HOMO SAPIENS (člověk rozumný), který spadá do doby před 20 000let. Jednou z jeho zaniklých větví byli NEANDRTÁLCI.Lidé této doby už vyráběli dokonalejší nástroje, pohřbívali své mrtvé a používaly oheň.

HOMO SAPIENS SAPIENS (40 000let)

Člověk dnešního typu který žil mezi střední EVROPOU a jihozápadní ASIÍ. Před asi 25 000 lety se dostal do AMERIKY a AUSTRÁLIE

PALEOLIT - STARŠÍ DOBA KAMENNÁ (3 - 4 mil. let př. n l.)

Období paleolitu začalo před 3 - 4 miliony let. Dělíme je na NEJSTARŠÍ, STARÝ, STŘEDNÍ a MLADÝ.Člověk současného typu vystřídal své předchůdce před 40 000 lety v období MLADÉHO PALEOLITU.V té době převládal lov (mamutů,sobů)) s nástroji vyrobenými ze dřeva , kovu. Žili v pevnějších skupinách a používali artikulovanou řeč.Vyráběli prvotní keramické sošky.

MEZOLIT - STŘEDNÍ DOBA KAMENNÁ (8000 př.n.l.)

Toto období se označuje jako přechod kdy končil kořistnický způsob obživy. Husté lesy se staly domovem zvěře a zatopené oblasti umožnovaly rybolov.přestli putovat za zvěří a postupně se začali usazovat.Postupně začali vytvářet lovné revíry . Důležitou zbraní se stává luk a ochočená pes.

NEOLIT - MLADŠÍ DOBA KAMENNÁ

Neolit je nyjvýznamnější období doby kamenné.Lidská společnost začíná ovládat okolní přírodu, pro svůj užitek.Rozmach zemědělství ,rostlinná výroba, lidé se z lovců stali zemědělci. Pěstovaly se hlavně obilniny a luštěniny, začala se domestikovat divoká zvířata.Začali vyrábět srpy, kamenné mlýnky na obilí a vertikální stavy ..Základem společnosti se staly rodiny. .Tomuto období se také říká NEOLITICKÁ REVOLUCE.

ENEOLIT - POZDNÍ DOBA KAMENNÁ (4200 př.n-l.

Je to poslední období doby kamenné.Rozvoj společnosti na předním východě a ve východním středomoří. Z těchto oblastí se postupně do evropy šířily nové objevy. Vtéto době byly objeveny kovy- zlato, stříbro , měď, začalo primitivní hornictví. Též v tomto období bylo objeveno kolo, vůz ,oradlo. Veneolitu začalo ochočování koní.Rozvojem hospodářství začali také konflikty, jejichž cílem byl zisk a obohacení na druhých. Rostla úloha můžů ,začátek patriarchárního vládnutí,dříve se uplatňoval MATRIARCHÁT.Z tohoto období pochází STONEHENGE.

NÁSTUP KOVU

doba bornzová

Ve 4. tisíciletí se na předním východě se rozšířila znalost slévání mědi a cínu v poměru 10:1 a vznikl tak nový matriál BRONZ.Bronz se začala používat v oblasti řemeslné činnosti spojené s výrobou nástrojů a zbraní.Do evropy se znalost bronzu dostala roku 1900 př.n.l., Tehdy byly poprvé výrazněji osídleny jížní čechy.Vtéto době se začal popel zemřelých ukládat do keramických nádob.Proto se hovoří o kultuře LIDU POPELNICOVÝCH POLÍ.hOVOŘILO SE INDOEVROPSKÝMI JAZYKY.

doba železná

Znalost výroby železa se šířila přibližně od 1500 př.n.l z oblasti malé asie.Později (750 - 450) začalo u nás v evropě nové výrobní odvětví HUTNICTVÍ ŽELAZA.Vzemědělství i v jiných odvětvích se začaly používat železné nástroje.V zemědělství a vojenství se dále zvýšil význam koně, kura a zdokonalily se vozy.DŮLEŽITÝM ŘEMESLEM SE STALO KOLAŘSTVÍ. Vlastnictví vozu bylo výrazem bohatství.Jjeichj majitelem se stali většinou náčelníci rodů nabo kmenů

Mladší doba železná je ve střední evropě totožná s latenskou kulturou. Jejími nositeli byly kmeny KELTŮ(starověkými římany nazývaní GALOVÉ) kteří v 5-3 tisíciletí osídlili nynější Francii až po východní karpaty. Na území pozdějších čech se usadil keltský kmen BOJŮ podle něhož obdržela země latinské pojmenování BOJOHEMUM (BOHEMIA).Základ keltské společnosti tvořila rodina, a rod. Zvláštní pozici měli DRUIDOVÉ, vlastně kněží,kteří vykonávali vlastně naboženské obřady.

doba římská

Vtéto době vytlačily keltské obyvatele z českomoravského prostoru germánské kmeny MARKOMANŮ a KVÁDŮ.pONĚVADŽ gERMÁNI V ČECHÁCH NA MORAVĚ I NA DNEŠNÍM SLOVENSKU často přicházely často do styku s antickou římskou říší,která ovlivnovala jejich život, označuje se toto období jako DOBA ŘÍMSKÁ.Čechyani a morava se nikdy nestaly součástí římského impéria , ležely již za hranicí.To také způsobilo naší kulturní opoždělost oproti římské kultuře,Naše země náležely ke germánům a germáni pro římské impérium byly barbaři..Germáni žily spíše venkovským stylem v menších obydlích , které byly zčásti zapuštěné do země.Germáni se věnovaly především zemědělství a dobytkářství.Patrně v 1stol n.l. si germani vytvořily vlastní takzvané RUNOVÉ PÍSMO. Jejich náboženství uctívalo více bohů(polzteismus). Nejvyšší bůh byl ODIN (též WOTAN)Germány postupně začali vytlačovat slované.