ČESKÝ JAZYK LITERATURA

BIBLE

 
Bible (z řec. τὰ βιβλíα ta biblia knihy, svitky) je soubor knih, které křesťanství
 a judaismus považuje za posvátné a inspirované Bohem. Bible je označována též jako
 Písmo svaté (lat. Scriptura sacra nebo Scriptura sancta) nebo krátce jen Písmo, 
některé církve jej označují také jako Boží slovo. Lze se také setkat s označením Kniha knih.
 
První část Bible tvoří Starý zákon, který obsahuje soubor posvátných knih (tanach),
 který křesťané převzali z judaismu. Tato část spisů je oběma náboženstvím společná,
 judaismus ji ovšem jako Bibli neoznačuje; v akademickém prostředí se spisy společné
 judaismu i křesťanství označují jako hebrejská bible.[1] Ve 3. století př.n.l. byl pořízen
 překlad hebrejské bible do helénistické řečtiny (koiné) zvaný podle počtu
 překladatelů Septuaginta, a tuto verzi většinou používali první křesťané.
 Starý zákon byl původně převážně napsaný v hebrejštině, malá část aramejsky. 
Některé jeho nejmladší části, tak zvané deuterokanonické spisy, jež však za součást
 kánonu neuznávají židé ani některé křesťanské církve, byly napsány nebo se dochovaly řecky.
 
Druhá část Bible, Nový zákon, je specificky křesťanská a na Starý zákon navazuje; 
podle víry všech křesťanských církví je vlastní obsah Nového zákona, totiž zpráva 
o Ježíši Kristu, naplněním očekávání starozákonních spisů. Původním jazykem Nového zákona 
je helénistická řečtina koiné.