Vznik a počátek literatury
4. října 2010 v 21:45 | Dálkové studium - podklady a informace
Společensko-historické pozadí počátku starověku
-     starověk - začal v Mezopotámii
-     rozvoj prvních státních útvarů
-     rozvoj architektury
-     malířství sloužilo k ozdobě staveb a keramických výrobků


Starověká literatura se rozděluje do dvou celků
1.   Období staroorientálních říší - kolem roku 3500 př.n.l.
2.   Antická kultura - 8.stol. př.n.l., konec roku 476 n.l.


Vznik a vývoj písma
-     základem stylizované obrázky předmětů - piktogramy
-     z nich se vyvíjely ideogramy - obrázky = myšlenky
-     koncem 4.tisíciletí př.n.l. - Mezopotámie - klínové písmo
-     počátek 3.tisíciletí př.n.l. - Egypt - hieroglyfy
-     v 14.-13.stol.př.n.l. - Féničané - abecední hláskové písmo
-     rozvoj abecedy - Řekové, Římané - latinka


MEZOPOTÁMIE
-     ovládali postupně Sumérové, Akkadové, Babyloňané a Asyřané
-     Perská říše
-     palácové komplexy - město Ninive
-     Sumérové - vynález obrázkového písma
-     soubor mýtů o Gilgamešovi - "Epos o Gilgamešovi"
-     veršované mýty a eposy, hymny
-     "Chammurapiho zákoník"


EGYPT
-     Stará říše - pyramidy
-     Střední říše
-     Nová říše - poslední období svobody, připojení k Římu, rozmach stavitelství
-     chrámové komplexy
-     hieroglyfy, papyrové svitky
-     "Achnatonův hymnus na Slunce"


INDIE A ČÍNA
-     rozvoj civilizace od roku 2200 př.n.l.
-     védské zpěvy - modlitby oslavné hymny bohů


ČÍNA
-     Filozofické spisy
-     "Kniha písní" - obsáhlý soubor básní
HEBREJSKÁ
-     Starý a Nový zákon = "Bible"
-     Starý zákon
          39 různorodých knih
          psán hebrejsky
          Pět knih Mojžíšových /Tóra/
              Genesis, Exodus, Leticus, Numeri, Deuteronomium
          Kniha soudců, Samuelovy knihy, Prorocké knihy, Žalmy, Přísloví, Píseň písní
-     Nový zákon
          27 knih
          psán řecky
          vznikl v 1. a 2. stol. n.l.
          Evangelia
          Skutky apoštolů
          Zjevení - prorocká kniha

-     "Talmud"
·     Soupis náboženských pravidel, diskuze rabínů o židovském zákoně, víře a životě
·     Vznikal asi 1000 let
·     Podílelo se asi 3500 židovských učenců