Počátky českého písemnictví

Velkomoravská říše

- Kníže Rastislav
- Příchod Konstantina a Metoděje
- Vznik staroslověnského písemnictví
- "Proglas" - veršovaná předmluva k překladu evangelia
- "Život Konstantinův", "Život Metodějův "
- Po rozpadu Velké Moravy (906) přesun do českého přemyslovského státu

10. - 12. stol.

- V Čechách hlavní centrum staroslověnské vzdělanosti - Sázavský klášter (do r. 1097)
- Tématem děl této doby osudy významných osobností - kníže Václav, kněžna Ludmila, druhý pražský biskup Vojtěch
- Vznikala díla latinská a staroslověnská: o Staroslověnská: "První staroslověnská legenda o sv. Václavu" - historické vyprávění

"Druhá staroslověnská legenda o sv. Václavu" - zdůrazněny zázraky

o Latinská: "Kristiánova legenda" - o sv. Václavu a sv. Ludmile, důležitý pramen pro poznání nejstarších dějin
- Rozšířené bylo kazatelství
- Vysoká úroveň dějepisectví - KOSMAS "Kronika česká"
o První kniha - příběhy pohanské - vyprávění bájných starců
o Druhá kniha - vyprávění pamětníků
o Třetí kniha - co sám zažil
o Počátek 12.stol.
o Psána latinsky, žádné zmínky o staroslověnštině
o Objevují se bohemika
o

Staročeská literatura

- 2.pol. 13.stol. a 1.pol. 14. stol
- Světská a duchovní
- Důležitá - veršovaná epika: "Dalimilova kronika"

Středověká česká literatura

- Vláda Karla IV.
- Literatura žánrově pestrá
- Rozvíjí se česky psaná tvorba - světská lyrika, drama, sociální satira , naučná literatura
-Velký rozvoj slovní zásoby - nová slova, z latiny, z němčiny, složitější souvětí
- Tvorba Karla IV. - "Vita Caroli", "Karlův majestát - Karlova univerzita
- latinsky psaná naučná literatura
- Světská zábavná literatura psaná česky - hra "Mastičkář"
- Sociální satira - "Satiry o řemeslnících a konšelích"
- Nejrozsáhlejší prózou - "Trojanská kronika"
- Rozvoj milostné lyriky
- Dvě veršovaná duchovní díla - "Život sv. Kateřiny"